Νόμος 4609/19 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3187/2003


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το πρώτο έτος σπουδών.

 

δ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, διαγράφονται από τη Σχολή Ικάρων απολυόμενοι, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ'.}

 

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, πλην όμως κατάλληλοι για ειδικότητες εδάφους, μπορούν ύστερα από αίτησή τους να παραμείνουν στη Σχολή Ικάρων μετατασσόμενοι είτε σε νέα Κατεύθυνση, σύμφωνα με την περίπτωση γ', είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων του αντίστοιχου έτους, εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για τους σπουδαστές του πρώτου έτους, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3648/2008 (ΦΕΚ 38/Α/2008).}

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του οικείου Κλάδου βαθμού Ταξιάρχου ή Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, απόφοιτος του οικείου ανώτατου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για περίοδο 2 τουλάχιστον ετών.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για την κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των μελών Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.}

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 καταργείται.

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η αποδοχή της παραίτησης πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία αυτός που υπέβαλε την παραίτησή του έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον η απόφαση αποδοχής δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.}

 

7. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από τον χρόνο που κοινοποιείται σε αυτόν που παραιτήθηκε η απόφασης αποδοχής της παραίτησής του.

 

5. Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση 90 ημέρες μετά την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει δημοσιευτεί και κοινοποιηθεί η απόφαση αποδοχής της παραίτησης.}

 

8. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 19: Παύση εξαιτίας νόσου η αναπηρίας

 

Τα μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού των ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παύονται αν εξαιτίας νόσου ή αναπηρίας δεν μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Ύστερα από σχετική γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς το οικείο Γενικό Επιτελείο.

 

Η παύση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.}

 

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές των ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι αξιωματικοί εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή των Σωμάτων Ασφαλείας, κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ανώτατου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή Πανεπιστημίου, που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αμείβονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

 

Το εκπαιδευτικό έργο ανατίθεται στους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του ανώτατου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.}

 

10. Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υπηρετούν στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση, διάθεση ή προσκόλληση, δεν δικαιούνται αποζημίωση για το εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης.}

 

11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σύμβαση που μπορεί να διαρκεί έως και 2 διδακτικά εξάμηνα και στη συνέχεια να ανανεώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος, χωρίς η συνολική της διάρκεια να μπορεί να υπερβεί τα 3 ακαδημαϊκά έτη.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.