Νόμος 4674/20 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ) Οι πάσης φύσεως δράσεις προώθησης και προβολής της Χώρας και του ελληνικού τουρισμού που εντάσσονται σε προγράμματα επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τα έτη 2020 και 2021 και αφορούν σε πάσης φύσεως διοργανώσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις-εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops, roadshows, webinars), ταξίδια εξοικείωσης για τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, bloggers, κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία, σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς αγοράς και εν γένει προσωπικότητες κύρους με επιρροή στην κοινή γνώμη, καθώς και σε κάθε άλλη δράση ή ενέργεια, προμήθεια ή υπηρεσία που αποβλέπει στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού και την ενίσχυση της εικόνας της Χώρας, για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των παραγράφων γ' και δ' του άρθρου 5 του νόμου 4412/2016, ανατίθενται και εκτελούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 4412/2016, κατ' αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί απευθείας ανάθεσης και των κατά περίπτωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τηρούμενων των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και υπό την επιφύλαξη της καταχώρισης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων των τυχόν προκηρύξεων και διακηρύξεων, των αποφάσεων κατακύρωσης ή ανάθεσης, των συμφωνητικών και των εντολών πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση κατά την ανάθεση των συμβάσεων πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων.

 

Ως ταξίδι εξοικείωσης ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών, σχετικών με την προμήθεια αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μεταφορών και μετακινήσεων εντός της Χώρας, διαμονής, γευμάτων, δείπνων και ξεναγήσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την προβολή και προώθηση της Χώρας στο εξωτερικό.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.