Νόμος 4685/20 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα καθορίζεται η ημερομηνία από την οποία η υποβολή των εγγραπτέων πράξεων του πρώτου εδαφίου στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά.}

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Την αίτηση για την καταχώριση των ως άνω διοικητικών πράξεων για μεμονωμένα ακίνητα μπορεί να υποβάλει και όποιος έχει έννομο συμφέρον. Εφόσον η προς καταχώριση πράξη επιφέρει χωρική μεταβολή στα ακίνητα αυτά, με την αίτηση συνυποβάλλεται κτηματογραφικό διάγραμμα επί του οποίου αποτυπώνεται η μεταβολή, με ευθύνη του συντάκτη ιδιώτη μηχανικού και σύμφωνα με δική του υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνει την ορθή εφαρμογή των διαγραμμάτων που συνοδεύουν την οικεία διοικητική πράξη στο συνυποβαλλόμενο κτηματογραφικό διάγραμμα.}

 

3. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.