Νόμος 4685/20 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Τοπικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το άρθρο 35 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:

 

{Άρθρο 35Α

 

1. Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

 

2. Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. Στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού για τους οποίους δεν προβλέπεται Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Εφόσον ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων δεν παρέχει γνώμη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων εγκρίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και υποβάλλεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας και στην οικεία Περιφέρεια και στον οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει, (εφόσον υφίσταται και λειτουργεί περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

 

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων είναι πενταετούς διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους στο ΗΜΑ, καθώς και στους φορείς που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

3. Η υποβολή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.}

 

2. Το άρθρο 41 του νόμου 4042/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 41: Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)

 

(άρθρο 22 της Οδηγίας)

 

1. Έως τις 31-12-2022 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29, τα βιολογικά απόβλητα πρέπει υποχρεωτικά είτε να διαχωρίζονται και να ανακυκλώνονται στην πηγή είτε να συλλέγονται χωριστά και να μην αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων προκειμένου να υποβάλλονται σε ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της χώνευσης, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και το προϊόν που προκύπτει από αυτή να πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας. Επιτρέπεται η κοινή με τα βιολογικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά πρότυπα για τις συσκευασίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης και βιοαποδόμησης.

 

2. Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παραγράφων 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β/2017) απόφασης του Υπουργού Υγείας, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους επαρκούς χωρητικότητας περιέκτες. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς των επιχειρήσεων των υπεραγορών τροφίμων, των παντοπωλείων, των οπωροπωλείων, των πρατηρίων άρτου, των πρατηρίων πώλησης ετοίμων φαγητών, των πρατηρίων ειδών ζαχαροπλαστικής / γαλακτοπωλείων / μπουγατσάδικων με παρασκευαστήριο, των λαϊκών αγορών, εννοουμένων όλων των ανωτέρω ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Ως φορέας επιχείρησης νοείται κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β/2017).

 

3. Οι φορείς των επιχειρήσεων της παραγράφου 2 υποχρεούνται να εφαρμόσουν άμεσα τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον οικείο Δήμο.

 

4. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 3, επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού έχει αποφασίσει τις οικονομικές κυρώσεις και τις έχει κοινοποιήσει εκ των προτέρων στους φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παραγράφων 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της 47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β/2017) της υπ' αριθμόν απόφασης του Υπουργού Υγείας, τάσσοντας ρητή προθεσμία προσαρμογής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ημέρες.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.