Νόμος 651/77 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τις περιπτώσεις της, δια προεδρικών διαταγμάτων ή Νομαρχιακών αποφάσεων, κατά τις κείμενες διατάξεις, επιβολής, εις την περιοχήν εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, όρων δομήσεως επαχθέστερων των πρότερον ισχυόντων δύναται δια των διαταγμάτων τούτων να ορίζεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι πρότερον ισχύοντες ευμενέστεροι όροι:

 

α) εάν προ της επιβολής των νέων όρων εξεδόθη νόμιμος άδεια της αρμοδίας αρχής ή εάν υπεβλήθησαν εις ταύτη πάντα τα δια την έκδοση της τοιαύτης αδείας απαιτούμενα στοιχεία. Εις την περίπτωσιν ταύτη η άδεια εκτελείται ως εξεδόθη ή εκδίδεται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, μη επιτρεπομένης της μεταγενέστερης προσθήκης βάσει των παλαιών όρων δομήσεως, αλλά μόνον βάσει των νέων τοιούτων.

 

β) εάν εντός της, προ της επιβολής των νέων όρων, τριετίας η υπό τους πρότερον ισχύοντας όρους οικοδόμησις είχε συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί δια δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους του κυρίου του ακινήτου προς τρίτους.

 

2. Εις τις περιπτώσεις καθ' ας της επιβολής των νέων όρων δομήσεως προηγήθησαν αναστολές των οικοδομικών εργασιών, τα εν τη προηγουμένη παραγράφω εφαρμόζονται δι' αδείας εκδοθείσας ή που αιτήθηκε ή δια συμφωνίας που καταρτίστηκε εντός της αυτής προθεσμίας προς της επιβολής της πρώτης των αναστολών και ουχί προ της επιβολής των νέων όρων δομήσεως.

 

3. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, δύναται να καθορίζονται ειδικές διαδικασίες δια την έκδοση των αδειών τούτων, να προσδιορίζονται τα προς τούτο όργανα, να ρυθμίζεται παν θέμα αναγόμενο εις το περιεχόμενον των κατά την περίπτωσιν β' της παραγράφου 1 συμφωνιών και να κανονίζεται εν γένει πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

 

4. α) Σε περίπτωση μεταβολής γενικών πολεοδομικών διατάξεων ή κανονισμών σε εντός σχεδίου περιοχή, εάν έχει υποβληθεί στην πολεοδομική υπηρεσία αίτηση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το από 03-09-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 394/Δ/1983), η οικοδομική άδεια επιτρέπεται να χορηγηθεί κατά τις παλαιές διατάξεις.

 

β) Η επιβολή αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχή εντός σχεδίου δεν έχει εφαρμογή σε ισχύουσες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την ημέρα που αρχίζει να ισχύει η αναστολή αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 290/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.