Νόμος 653/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου περί διανοίξεως εκτός Σχεδίου πόλεων Εθνικών οδών πλάτους καταλήψεως μέχρι 30 m, οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες εκάστης πλευράς, υποχρεούνται εις αποζημίωση ζώνης πλάτους 15 m, δια συμμετοχής των εις τις δαπάνες απαλλοτριώσεως των καταλαμβανόμενων υπό των οδών τούτων ακινήτων. Η επιβάρυνσις αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του εμβαδού του βαρυνομένου ακινήτου.

 

2. Δια τα επί των απαλλοτριωτέων ακινήτων κτίσματα, μονίμους κατασκευές, φυτείας, δένδρα, ως και πάντα τα κατά τα άρθρα 953 και επόμενα του Αστικού Κώδικα συστατικά του πράγματος, υπόχρεο προς αποζημίωση είναι το Δημόσιον, πλην αν εξ ετέρας διατάξεως αποκλείεται η αποζημίωσις.

 

3. Ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου θεωρούνται εκείνοι των οποίων τα ακίνητα αποκτούν πρόσωπον επί των διανοιγόμενων οδών.

 

4. Οσάκις οι δικαιούχοι αποζημιώσεως δια την απαλλοτρίωση είναι και υπόχρεοι δια την πληρωμή αυτής, επέρχεται συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

 

5. Ο τρόπος και η διαδικασία καταμερισμού της αποζημιώσεως μεταξύ Δημοσίου και παρόδιων ιδιοκτητών κανονίζονται δια Διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

6. Το Δημόσιον δύναται να προκαταβάλλει δια λογαριασμό και εις βάρος των υπόχρεων τις βαρύνουσας αυτούς δια την απαλλοτρίωση δαπάνες. Τέτοιες καταβολές, που βεβαιώνονται εις το Δημόσιον Ταμείον, εισπράττονται ως δημόσιον έσοδον και αποδίδονται εις το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας δια την εκπλήρωση των σκοπών του. Επί της εισπράξεως τούτων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 761/1970, περί ρυθμίσεως οφειλών προς αποζημίωση κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931.

 

7. Υπόχρεοι δια την πληρωμή της κατά το παρόν άρθρο επιβαρύνσεως τυγχάνουν οι κατά τον χρόνον καθορισμού της αποζημιώσεως κύριοι των ακινήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.