Νόμος 653/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 περί αδειών οικοδομής επί των ρυμοτομούμενων ακινήτων, ως συμπληρώθηκε δια του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Δι' αυτό το απαλλοτριωτέο οικόπεδον, συνυπόχρεοι καθίστανται ο τε Δήμος ή η Κοινότης και οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες, θεωρουμένων ως τοιούτων των ιδιοκτητών ακινήτων, ων τα οικόπεδα έχουν ή δύνανται να αποκτήσουν δια προσκυρώσεων ή τακτοποιήσεων πρόσωπον επί του εν ώ περιλαμβάνεται το απαλλοτριωτέο ακίνητο κατά την ανωτέρω παράγραφο 1, χώρου. Οι παρόδιοι υποχρεούνται εις την πληρωμή της αποζημιώσεως προς διάνοιξη οδών πλάτους μόνον μέχρι τριάκοντα μέτρων, είτε απ' ευθείας διανοιγόμενων εις το πλάτος τούτο, είτε δια διαδοχικών διευρύνσεων. Δια την διάνοιξη οδών πλατυτέρων των τριάκοντα μέτρων, ή δια μεταγενέστερης οιανδήποτε υπέρ το πλάτος τούτο διεύρυνση, το επί πλέον των τριάκοντα μέτρων πλάτος, βαρύνει τον Δήμο ή Κοινότητα. Εις πάσαν περίπτωσιν η υποχρέωσις των παρόδιων της αυτής πλευράς της οδού, δεν δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση ζώνης πλάτους μείζονος των 15 m. Δια την διάνοιξη πλατειών, αλσών, απλών διευρύνσεων κατά τις διασταυρώσεις οδών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων, οι παρόδιοι ιδιοκτήτες της αυτής πλευράς, υποχρεούνται εις την πληρωμή της αποζημιώσεως της αναλογούσης εις επιφάνεια ζώνης οικοπέδων πλάτους 20 m, περιλαμβανομένης εντός του όλου απαλλοτριωτέου χώρου, ασχέτως θέσεως. Εις πάσας τις περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, η επιβάρυνσις των ιδιοκτητών, δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του εμβαδού του βαρυνομένου οικοπέδου, μετά τη αφαίρεση της τυχόν υπαρχούσης πρασιάς και εν περιπτώσει ρυμοτομήσεως του απομένοντος μετά την ρυμοτομία ή του τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως προκύπτοντος. Η πέραν των ως άνω ορίων έκτασις, βαρύνει τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα. Ο τρόπος αναλογισμού της αποζημιώσεως μεταξύ των τελευταίων, καθ' όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και πάσα σχετική λεπτομέρεια, ορίζονται δια διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.