Νόμος 679/77 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Πλήρωση θέσεων με επιλογή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος δύναται να γίνει η πλήρωσις των κενών θέσεων εισαγωγικού βαθμού των Κλάδων ΑΤ1 Πολιτικών Μηχανικών, ΑΤ2 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΤ3 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών, ΑΤ4 Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΤ5 Χημικών Μηχανικών, ΑΤ8 Μεταλλειολόγων Μηχανικών - Γεωλόγων δι' επιλογής διενεργούμενης κατά τις κείμενες διατάξεις, μεταξύ υπηρετούντων επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων εχόντων τα προς τούτο προσόντα.

 

2. Δια τον κατά την προηγούμενη παράγραφο διορισμό εφαρμόζονται αναλόγως τα υπό του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 169/1969 περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου προβλεπόμενα. Η υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του αυτού νομοθετικού διατάγματος [Ν] 169/1969 προβλεπομένη δίμηνος ανατρεπτική προθεσμία άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

3. Ως ημερομηνία δια την εφαρμογήν των παραγράφων 2, 9 και 10 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω νομοθετικού διατάγματος [Ν] 169/1969 ορίζεται η ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

4. Εάν και μετά την κατά τις προηγούμενες παραγράφους πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού παραμένουν υπηρετούντες υπάλληλοι επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, έχοντες τα δια τον διορισμό εις θέσεις τακτικού προσωπικού απαιτούμενα προσόντα, πλην του ορίου ηλικίας, διατηρούνται υποχρεωτικώς κενές ισάριθμοι εκάστοτε θέσεις του εισαγωγικού βαθμού των αντιστοίχων Κλάδων. Από του, κατά το παρόν άρθρο διορισμού, καταργούνται αυτοδικαίως οι υπό των διοριζομένων κατεχόμενες θέσεις ιδιωτικού δικαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.