Νόμος 689/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κατά τις κείμενες διατάξεις Πτυχίον Εργολήπτη Δημοσίων Έργων μέχρι και της Δ' τάξεως δια πάσας ή τινές των κατηγοριών έργων, χορηγείται και εις τεχνικές εταιρείας εφ' όσον εκ του καταστατικού αυτών προκύπτει ότι κύριος σκοπός της συστάσεώς των είναι η κατασκευή Δημοσίων Έργων υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2. Εις ομορρύθμους ή ετερορρύθμους εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης χορηγείται πτυχίον εφ' όσον άπαντες οι εταίροι και ο τυχόν μη εταίρος διαχειριστής τυγχάνουν φυσικά πρόσωπα εργολήπτες Δημοσίων Έργων. Προκειμένου περί εταιρείας περιορισμένης ευθύνης απαιτείται προσέτι όπως αυτή έχει εταιρικό κεφάλαιον τουλάχιστον 2.000.000 δραχμών δια πτυχίον Α' τάξεως οσωνδήποτε κατηγοριών, 4.000.000 δραχμών δια πτυχίον Β' τάξεως, 6.000.000 δραχμών δια πτυχίον Γ' τάξεως και 10.000.000 δραχμών δια πτυχίον Δ' τάξεως. Το πτυχίον των ως άνω εταιριών χορηγείται δια τις κατηγορίας και τάξεις τις οποίας έχουν τα πτυχία τριών τουλάχιστον εταίρων, οι οποίοι αποτελούν και τον ελάχιστον αριθμόν εταίρων δια την χορήγηση του πτυχίου. Δια την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης εις το πτυχίον ανωτέρας τάξεως νοείται ότι ενυπάρχουν πάντοτε και τα πτυχία των κατωτέρων τάξεων.

 

3. Εις ανωνύμους εταιρείας χορηγείται πτυχίον, εφ' όσον:

 

α) η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται εξ εργοληπτών Δημοσίων Έργων, εκ των οποίων τρεις τουλάχιστον είναι κάτοχοι πτυχίου αντιστοίχου ή ανωτέρας τάξεως και κατηγορίας προς το χορηγούμενο εις την εταιρεία,

 

β) η γενική διεύθυνσις αυτής ασκείται από διπλωματούχου μιας των ανωτάτων Σχολών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή ισοτίμων αυτές σχολών του εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο πτυχίου αντιστοίχου τάξεως προς το χορηγούμενο, εις την εταιρεία, η από πτυχιούχο των ανωτέρων σχολών Υπομηχανικών ή πτυχιούχο Τεχνολόγων Μηχανικών των ΚΑΤΕΕ (ή ισοτίμων του εξωτερικού) κατόχων πτυχίου Γ' τάξεως προκειμένου δι' εταιρείας των πρώτων τριών τάξεων και κάτοχο πτυχίου αντιστοίχου δια την Δ' τάξιν, και

 

γ) το ολοσχερώς καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιον είναι τουλάχιστον 5.000.000 δραχμών δια πτυχίον Α' τάξεως οσωνδήποτε κατηγοριών, 8.000.000 δραχμών δια πτυχίον Β' τάξεως, 12.000.000 δραχμών δια πτυχίον Γ' τάξεως και 15.000.000 δραχμών δια πτυχίον Δ' τάξεως.

 

4. Η χορήγηση του πτυχίου εις την εταιρεία προϋποθέτει την κατάθεση εις την χορηγούσαν το πτυχίον αρμόδια υπηρεσία, των πτυχίων εργολήπτη Δημοσίων Έργων πάντων των εταίρων, των διαχειριστών, και προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών, των κεκτημένων πτυχίον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντού. Όλα τα πτυχία αυτή αποκαλούνται στον παρόν νόμο χάριν συντομίας αντίστοιχα ατομικά πτυχία της εταιρείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.