Νόμος 716/77 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διαδικασία - αμοιβή μελετητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου για ανάθεση μελέτης, ο εργοδότης προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους Γραφείων Μελετών για την εκπόνηση της υπό ανάθεση μελέτης που υποβάλλεται εγγράφως εντός προθεσμίας που τίθεται από τη δημοσίευση περιλήψεως της ανωτέρω προσκλήσεως στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όχι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες.

 

2. Περίληψη της κατά τα ανωτέρω πρόσκλησης δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Πρωτεύουσας, σε μία εφημερίδα της έδρας του Νομού στην οποία αναφέρεται η μελέτη, εφόσον εκδίδεται εφημερίδα, όπως επίσης και στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σε περίπτωση κατά την οποία η μελέτη αναφέρεται σε περισσότερους του ενός νομούς, η δημοσίευση διενεργείται στην έδρα ενός από τους παραπάνω νομούς.

 

3. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζονται συνοπτικά το αντικείμενο της μελέτης, η κατηγορία ή οι κατηγορίες και οι τάξεις των απαιτούμενων πτυχίων όπως επίσης και τυχόν πρόσθετα ειδικά προσόντα, τα οποία πρέπει να συγκεντρώνει το Γραφείο Μελετών, κατά περίπτωση. Οι τάξεις των πτυχίων προσδιορίζονται επί τη βάσει προσωρινής εκτίμησης της αμοιβής της μελέτης που διενεργείται από τον εργοδότη.

 

4. Οι μελέτες ανατίθενται με αιτιολογημένη απόφαση του εργοδότη σε Γραφείο Μελετών, ή σε συμπράττοντα Γραφεία Μελετών τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον και ανταποκρίνονται στους όρους τους λαμβάνονται υπόψη στην κατά τα ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 6 έως 7 του παρόντος άρθρου.

 

5. Μεταξύ των Γραφείων Μελετών τα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον, ο εργοδότης επιλέγει, κατά την κρίση αυτού, κατόπιν αξιολογήσεως των προσόντων αυτών, αριθμό Γραφείων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την ανάληψη της μελέτης. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζει τον αριθμό των Γραφείων τα οποία κατ' ανώτατο όριο επιλέγονται. Τα επιλεγόμενα ως άνω Γραφεία καλούνται όπως εντός τακτής προθεσμίας, υποβάλλουν είτε ειδική προκαταρκτική μελέτη, για μεγάλης σημασίας και ειδικά έργα, είτε απλές προκαταρκτικές εκθέσεις για μικρότερης σημασίας έργα, όπως ορίζει κάθε φορά η πρόσκληση, ώστε να είναι δυνατή η υπ' αυτών εκτίμηση των προτεινόμενων λύσεων και του προϋπολογισμού του έργου. Οι παραπάνω προκαταρκτικές μελέτες ή εκθέσεις συντάσσονται βάσει επαρκών στοιχείων που χορηγούνται από τον εργοδότη. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται σε τεύχη, αντίγραφα των οποίων χορηγούνται σε όλους τους επιλεγέντες. Κατόπιν αξιολογήσεως των υποβαλλόμενων κατά τα ανωτέρω προκαταρκτικών μελετών ή εκθέσεων η μελέτη ανατίθεται τελικά στον υποβάλλοντα την αρτιότερη από τεχνικοοικονομικής άποψης λύση. Για τις τρεις μόνο από τις υποβαλλόμενες κατά τα ανωτέρω ειδικών προκαταρκτικών μελετών, τις αξιολογούμενες ως αρτιότερες, καταβάλλεται αμοιβή που αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η συμβατική αμοιβή του μελετητή καθορίζεται βάσει του προϋπολογισμού δαπάνης, της προτεινόμενης λύσεως από τον μελετητή που έχει επιλεγεί και των ισχυουσών οικείων διατάξεων περί καθορισμού αμοιβών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελικός προϋπολογισμός δαπάνης του έργου που έχει μελετηθεί, χωρίς τη μεταβολή των αρχικών προϋποθέσεων συντάξεων της ειδικής προκαταρκτικής μελέτης, ή έκθεσης, προκύψει εκ της οριστικής μελέτης μειωμένος ή αυξημένος, η συμβατική αμοιβή του μελετητή αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά ποσοστό που εφαρμόζεται επί της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ του αρχικού και του τελικού προϋπολογισμού δαπάνης, του αρχικού προϋπολογισμού αναγομένου στο χρόνο υποβολής της οριστικής μελέτης με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί αναθεώρησης συμβατικών τιμών δημοσίων έργων. Το ποσοστό προσδιορισμού της παραπάνω αυξομείωσης ορίζεται εκ των προτέρων και αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

6. Μπορεί, κατά την κρίση του εργοδότη, μελέτη έργων ιδιαίτερης σημασίας, έργων επαναλαμβανόμενων τύπων ή όπου τούτο υπαγορεύεται από τη φύση των έργων ή επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, να ανατίθεται κατόπιν διαγωνισμού ιδεών ή προσχεδίων, με εφαρμογή αναλόγως των περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ισχυουσών διατάξεων. Η βραβευόμενη λύση εξαγοράζεται, κατά τα καθοριζόμενα από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, ανατίθεται δε στον βραβευθέντα η εκπόνηση και των επόμενων σταδίων της μελέτης εφόσον η έναρξη εκπόνησης αυτών πραγματοποιηθεί εντός πενταετίας από τη βράβευση και ο μελετητής έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την ανάληψη της μελέτης κατά τις διατάξεις του παρόντος ή συμπράττει με Γραφείο ή Γραφεία Μελετών που μπορούν να αναλάβουν τη μελέτη κατά τις διατάξεις του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως και για τα προγράμματα αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ιδεών με την επωνυμία EUROPAN, που διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς και προκηρύσσονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 23 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995).

 

7. Εάν ο εργοδότης κρίνει ότι δεν υφίσταται δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας ανάθεσης που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου μπορεί, εφόσον αυτό αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η μελέτη να ανατίθεται με απευθείας επιλογή, βάσει αιτιολογημένης απόφασης του εργοδότη, χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 5 ή 6, σε Γραφείο Μελετών από αυτά που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, το οποίο ανταποκρίνεται στους όρους που λαμβάνονται υπόψη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις διατάξεις του παρόντος. Η συμβατική αμοιβή του μελετητή υπολογίζεται βάσει του προϋπολογισμού του σταδίου της προμελέτης που έχει εγκριθεί και καθορίζεται με την εγκριτική του σταδίου αυτού απόφαση του εργοδότη. Η τελικά καταβαλλόμενη αμοιβή στο Μελετητή, η οποία καθορίζεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί αμοιβών μελετητών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της κατά τα ως άνω συμβατικά καθοριζόμενης, όπως αυτή διαμορφώνεται ανάγοντάς την στο χρόνο υποβολής της μελέτης κατόπιν αναθεώρησης, κατά τις διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40%, έστω και εάν σύμφωνα με τις διατάξεις περί αμοιβών της οποίας δικαιούται ο μελετητής, βάσει του τελικού προϋπολογισμού της μελέτης, είναι ανωτέρα του ως άνω ποσοστού της διαφοράς θεωρουμένης ως ποινικής ρήτρας σε βάρος του ανάδοχου για εσφαλμένη εκτίμηση του προϋπολογισμού του πρώτου σταδίου της μελέτης.

 

8. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται αμοιβή μελέτης από κάποιο εκ των διατάξεων που βρίσκονται σε ισχύ η αμοιβή καθορίζεται από τον εργοδότη και αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

9. Η καταβολή της αμοιβής του μελετητή κατανέμεται ανά στάδιο μελέτης σε προκαταβολή, ενδιάμεσες πληρωμές κατά την εκπόνηση και την υποβολή κάθε σταδίου της και σε πληρωμές που διενεργούνται μετά την έγκριση του σταδίου κατά τα καθοριζόμενα με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Δημοσίων Έργων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προβλέπονται αυτά από τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Αμοιβών Μηχανικών.

 

10. Η εγκριτική απόφαση του εργοδότη για την ανάθεση της μελέτης κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όλα τα Γραφεία Μελετών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάληψη της μελέτης.

 

11. Σε συνεχεία της έκδοση της απόφασης που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο επισυνάπτεται έγγραφη σύμβαση που υπογράφεται από τον εργοδότη ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπροσώπου αυτού και τον ανάδοχο. Σε περίπτωση ανάθεσης της μελέτης σε συμπράττοντα Γραφεία Μελετών η σύμβαση υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των συμπραττόντων Γραφείων.

 

12. Η υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης για τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου πρέπει να πραγματοποιείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η παραπάνω προθεσμία για τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 είναι δίμηνη. Η υπογραφή της σύμβασης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, εφόσον συμφωνεί σε αυτό ο ανάδοχος, αλλιώς η ανάθεση της μελέτης επαναπροκηρύσσεται.

 

13. Εάν κατά την εξέλιξη εκπόνησης μελέτης που έχει ανατεθεί προκύπτει ότι, η αμοιβή του ανάδοχου υπερβαίνει την επιτρεπόμενη της τάξεως του πτυχίου του, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 30%, ο ανάδοχος υποχρεούται, προς συνέχιση της μελέτης, να συμπράξει, κατά τις διατάξεις του παρόντος, με Γραφείο Μελετών που εγκρίνεται από τον εργοδότη, για την κάλυψη της απαιτούμενης τάξεως πτυχίου, αλλιώς η μελέτη επαναπροκηρύσσεται μετά την ολοκλήρωση του σταδίου της μελέτης που εκπονείται.

 

14. Μελέτες οι οποίες απαιτούν πτυχία Α ή Β τάξεως ανατίθενται υποχρεωτικώς σε μελετητές ή Γραφεία Μελετών που έχουν έδρα στο Νομό ή το Διαμέρισμα αντίστοιχα, εφόσον υφίστανται τέτοια Γραφεία Μελετών ή μελετητές.

 

15. Κατ' εξαίρεση, για μελέτες η εκπόνησις των οποίων απαιτεί εξειδικευμένη πείρα, μπορεί ο εργοδότης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης αυτού, μετά τη γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου, να αξιώσει τάξη πτυχίου μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμμετοχή Γραφείων που έχουν έδρα οπουδήποτε στη Χώρα.

 

16. Καθ' οιασδήποτε πράξεως του εργοδότη, από της δημοσιεύσεως της προκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και της εκδόσεως της εγκριτικής απόφασης αυτού περί ανάθεσης της μελέτης, μπορεί να ασκηθεί ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο Γραφείο Μελετών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση ή κοινοποίηση, κατά περίπτωση, της σχετικής πράξης του εργοδότη. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του εργοδότη και κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη ΓΕΜ, η οποία εντός δέκα πέντε (15) ημερών γνωμοδοτεί προς τον εργοδότη. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται τελικά ο εργοδότης μετά τη λήψη της γνωμοδοτήσεως ή και χωρίς αυτή εάν παρέλθει άκαρπη η ανωτέρω προθεσμία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.