Νόμος 716/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στον παρόντα Νόμο νοούνται ως:

 

1. Μελέτη: Κάθε επιστημονική και τεχνική εργασία και έρευνα που αποβλέπει στην κατασκευή ή μη τεχνικού έργου ή στο σχεδιασμό και την απεικόνιση προγραμμάτων και μεθόδων ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου με την κατασκευή ή μη τεχνικών έργων.

 

2. Εργοδότης: Το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Δημόσιες Επιχειρήσεις και λοιποί Οργανισμοί Δημοσίου ενδιαφέροντος οι οποίοι αναθέτουν τη μελέτη.

 

3. Μελετητής: Επιστήμων, διπλωματούχος ανωτάτης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής) που ασχολείται με την εκπόνηση μελετών και επιβλέψεων τεχνικών και άλλων έργων και νομίμως ασκεί το επάγγελμα στην Ελλάδα.

 

4. Γραφείο Μελετών: Ενιαία μονάδα εκπόνησης μελετών που έχει συγκροτηθεί από ένα ή περισσότερους Μελετητές υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή με αποκλειστικό σκοπό την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη έργων, μίας ή περισσότερων ειδικοτήτων, αντίστοιχων με τις κατηγορίες των αναλαμβανόμενων μελετών Όλοι οι συμμετέχοντες στις παραπάνω εταιρείες πρέπει να κατέχουν πτυχίο μελετητή και δεν μπορούν να αναλαμβάνουν ατομικά μελέτες. Οι παραπάνω εταιρείες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες. Στην περίπτωση συγκρότησης Γραφείου Μελετητών σε μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ, πτυχίο μελετητή μπορεί να κατέχουν οι γενικοί διευθυντές και οι διαχειριστές αυτών, για τα πρόσωπα δε αυτά υφίσταται η απαγόρευση της αναλήψεως ατομικής μελέτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 62 του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

5. Συμπράττοντα Γραφεία: Συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών τα οποία εκουσίως από κοινού αναλαμβάνουν και εκπονούν μελέτες. Η παραπάνω συνεργασία πραγματοποιείται κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 

6. Ανάδοχος: Μελετητής ή Γραφείο Μελετών ή Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών στα όποια ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης με την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

 

7. Μητρώο Μελετητών: Πίνακας των μελετητών που περιλαμβάνει την εκάστοτε κατάταξη καθενός μελετητή, από άποψη κατηγορίας μελετών και τον καθορισμό του δυναμικού αυτού για κάθε κατηγορία μελετών.

 

8. Μητρώο Γραφείων Μελετών: Πίνακας των Γραφείων Μελετών που περιλαμβάνει την εκάστοτε κατάταξη κάθε γραφείου, από άποψη κατηγορίας μελετών και τον καθορισμό του συνολικού δυναμικού του Γραφείου, ανά κατηγορία μελετών.

 

9. Πτυχίο Μελετητή: Βεβαιωτικό έγγραφο στο οποίο φαίνεται η εκάστοτε εμφανιζόμενη στο το Μητρώο Μελετητών κατάσταση κάθε Μελετητή.

 

10. Πτυχίο Γραφείου Μελετών: Βεβαιωτικό έγγραφο που απεικονίζει την εμφανιζόμενη εκάστοτε κατάσταση κάθε Γραφείου Μελετών στο Μητρώο Γραφείων Μελετών.

 

11. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Ή Υπηρεσία του εργοδότη ή υπό τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενη ή η από αυτόν εξουσιοδοτημένη για την άσκηση εποπτείας ελέγχου και διοικήσεως γενικά επί της μελέτης που έχει ανατεθεί.

 

12. Επιβλέπων της Μελέτης: Ο οριζόμενος διπλωματούχος ανωτάτης σχολής από τον Εργοδότη, ο οποίο ασκεί τις μεταβιβαζόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες επί της μελέτης που έχει ανατεθεί.

 

13. Σύμβαση: Το συμφωνητικό που υπογράφεται από τον εργοδότη και τον ανάδοχο, για την εκπόνηση της μελέτης. Στην έννοια της σύμβασης περιλαμβάνονται και όλα τα συνοδεύοντα τεύχη, όπως και τυχόν παραρτήματά της.

 

14. Αρμόδιο Συμβούλιο: Το κατά τις κείμενες διατάξεις αρμόδιο συμβούλιο, το όποιο γνωμοδοτεί κατά περίπτωση, για την έκδοση αποφάσεων από τον εργοδότη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.