Νόμος 716/77 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Γνωμοδοτική επιτροπή μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται από το Υπουργείο Συντονισμού, με Απόφαση του Υπουργού Συντονισμού, Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ).

 

2. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών είναι εννεαμελής και αποτελείται από πέντε (5) δημόσιους υπαλλήλους ΑΤ κατηγορίας σε βαθμό 1ο ή Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντή ή 2ο προερχόμενων από τα Υπουργεία που καθορίζονται από Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού, δύο (2) μελετητών εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενός μελετητή γεωπόνου εκπροσώπου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ενός δικηγόρου ή πτυχιούχου Νομικής που υπηρετεί στο Υπουργείο Συντονισμού, και ορίζονται από τον Υπουργό Συντονισμού. Οι παραπάνω εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Συντονισμού με πρόταση, για μεν τους δημοσίους υπαλλήλους των οικείων Υπουργείων, για δε τους λοιπούς εκπροσώπους των οικείων ως άνω αντίστοιχων Επιμελητηρίων. Στις συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών μπορούν καλούμενα από τον Πρόεδρο, να παρίστανται και πρόσωπα που μπορούν από την ειδική τους επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία να συνδράμουν το έργο αυτής.

 

3. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Εισηγείται συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, όπως και των κατ' εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων διαταγμάτων, Αποφάσεων και Εγκυκλίων

β) Γνωμοδοτεί επί θεμάτων που αναφέρονται στη χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, προαγωγή και αφαίρεση των πτυχίων μελετητών, και Γραφείων Μελετών.

γ) Γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων, που αναφέρονται στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των βάσει τούτου εκδιδομένων διαταγμάτων, επί των οποίων προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος, ότι αποφασίζει τελικά ο Υπουργός Συντονισμού, όπως και επί παντός θέματος που τίθεται σε αυτή από τον Υπουργό Συντονισμού.

δ) Ελέγχει την κατάρτιση και την τήρηση των Μητρώων Μελετητών και Γραφείων Μελετών και εισηγείται στον Υπουργό Συντονισμού την έγκριση αυτών.

 

4. Οι αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και δικηγόρου ή πτυχιούχου Νομικής που υπηρετεί στο Υπουργείο Συντονισμού, μελών της ΓΕΜ καταβάλλονται από το Δημόσιο με τις οικείες πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Συντονισμού, των δε λοιπών μελών από τα οικεία Επιμελητήρια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.