Νόμος 742/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του νόμου 4458/1965 περί Βιομηχανικών Περιοχών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενεργείας, μετ' απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, δύνανται να καθορίζονται δια την βιομηχανική, βιοτεχνική και εν γένει οικονομική ανάπτυξη της Χώρας εις τις διαφόρους περιοχές αυτής και εντός των πλαισίων των υφισταμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων Χωροταξίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, Βιομηχανικές Περιοχές δια την εγκατάσταση σε αυτές πάσης φύσεως βιομηχανιών, ναυπηγοεπισκευαστικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ως και επιχειρήσεων επεξεργασίας, αποθηκεύσεως και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

 

Μέχρι της εγκρίσεως σχεδίων και προγραμμάτων χωροταξίας, οι βιομηχανικές περιοχές καθορίζονται δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενεργείας, μετ' απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

 

Ο ειδικότερος προσδιορισμός της θέσεως, εκτάσεως και των ορίων εκάστης Βιομηχανικής Περιοχής, γίνεται δι' αναφοράς εις απλούν διάγραμμα οριζοντιογραφίας δι' αποφάσεως των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενεργείας και Δημοσίων Έργων, εκδιδομένης μετά γνώμη Επιτροπής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) αποτελούμενης εκ του Διοικητού και των Υποδιοικητών αυτής και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εις περιπτώσεις καθ' ας εντός των Περιοχών αυτών εμπίπτει τμήμα περιλαμβανόμενο εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ως άνω αποφάσεως, τίθεται εκτός σχεδίου πόλεως ανακαλούμενου αυτοδικαίως του περί σχεδίου πόλεως Διατάγματος κατά το τμήμα τούτο.

 

2. Δια των κατά των προηγούμενη παράγραφο εκδιδομένων Προεδρικών Διαταγμάτων, δύνανται να ορίζονται εκτάσεις ως Βιομηχανικές Περιοχές προς τον σκοπόν εγκαταστάσεως και μεμονωμένων επιχειρήσεων, ομάδων επιχειρήσεων, ως και αποθηκών υγρών και αερίων καυσίμων, οσάκις συντρέχουν ειδικοί λόγοι οικονομικής αναπτύξεως ή προστασίας περιβάλλοντος.

 

Ωσαύτως δι' ομοίων Προεδρικών Διαταγμάτων δύνανται να ορίζονται και εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ορισμένα οικόπεδα ως και Βιομηχανικές Περιοχές, δια την εγκατάσταση βιοτεχνικών Επιχειρήσεων εντός ανεγερθησομένων πολυωρόφων κτιρίων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.