Νόμος 867/79 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται παρά το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, επιτροπή επί των θεμάτων της αντισεισμικής προστασίας της Χώρας υπό τον τίτλο Εθνική Επιτροπή Αντισεισμικής Πολιτικής (ΕΘΕΑΠ).

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Αντισεισμικής Πολιτικής αποτελεί το ανώτατον συμβουλευτικό όργανον του Κράτους επί της αντισεισμικής πολιτικής και του συντονισμού δράσεως των κατά μέρος φορέων αυτής και είναι αρμοδία να παρέχει γνώμη, είτε κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Δημοσίων Έργων, είτε οίκοθεν, επί παντός θέματος, σχετιζομένου με την ανωτέρω αποστολή της και ιδία:

 

α. Επί του μεγέθους του σεισμικού κινδύνου των οικισμών της Χώρας.

 

β. Επί των αντισεισμικών Κανονισμών.

 

γ. Επί της λήψεως μέτρων ενισχύσεως υφισταμένων δομικών έργων δημοσίας χρήσεως ή ιδιαιτέρας σημασίας μη κατασκευασθέντων κατά τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμόν εις οικισμούς μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας.

 

δ. Επί της λήψεως μέτρων προς αποτροπήν της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος και άλλων κινδύνων ευρείας κλίμακας, προκαλουμένων εκ σεισμικών καταστροφών.

 

ε. Περί των τρόπων αντιμετωπίσεως των εκ του σεισμού δημιουργουμένων κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων.

 
στ. Περί των τρόπων ενημερώσεως του πληθυσμού δια την προφύλαξη του εκ των συνεπειών του σεισμού.

 

ζ. Επί του συντονισμού των φορέων, οι οποίοι ως εκ της αποστολής των έχουν ως αντικείμενον αρμοδιότητος την παροχή πρώτων Υγειονομικών και Κοινωνικών βοηθειών ή την προσωρινή ή οριστική στεγαστική αποκατάστασιν των πληγέντων.

 
η. Επί της εκτάκτου οικονομικής ενισχύσεως υπηρεσιών και φορέων ασχολουμένων με την σεισμικότητα, τεχνική Γεωλογία, την αντισεισμική Τεχνολογία, τεχνική σεισμολογία και την κοινωνιολογία της κατοικίας δια την εκπόνηση ειδικών μελετών.

 

θ. Επί της αναθέσεως μελετών επί θεμάτων αντισεισμικής πολιτικής.

 

ι. Επί της εκπαιδεύσεως ή μετεκπαιδεύσεως επιστημόνων επί των σεισμικών προβλημάτων.

 

κ. Επί της συνεργασίας μετά ξένων οργανισμών και εκπροσωπήσεως της Ελλάδος εις συνόδους και συνέδρια που συνέρχονται εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή και αναφερόμενα εις θέματα σεισμολογίας, αντισεισμικών κατασκευών και εν γένει αντισεισμικής πολιτικής.

 

κ)α. Επί της σκοπιμότητος και της προόδου εκτελέσεως των πάσης φύσεως διακρατικών προγραμμάτων σχετικών με την σεισμικότητα και την αντισεισμική τεχνολογία.

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Αντισεισμικής Πολιτικής συντίθεται ως ακολούθως:

 
α. Εξ ενός ανωτέρου Αξιωματικού του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και εξ ενός υπαλλήλου πολιτικού Μηχανικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ειδικευομένου εις τις αντισεισμικές κατασκευές), οριζομένων υπό του οικείου Υπουργού.

 

β. Ανά ενός εκπροσώπου των κάτωθι νομικών προσώπων: Του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Γεωδυναμικό Ινστιτούτον), του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (της Τεχνικής Γεωλογίας ή της Γεωφυσικής) και του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, οριζομένων υπό των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών.

 

γ. Εξ ενός εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οριζομένου υπό της Διοικούσης Επιτροπής αυτού.

 

δ. Εξ εξ καθηγητών Πολιτικών Μηχανικών, ειδικότητος σχετιζόμενης με θέματα αντισεισμικών κατασκευών, ήτοι δύο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υποδεικνυομένων υπό της Συγκλήτου αυτού και ανά ενός των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων: Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Πατρών και Δημοκρίτειου Θράκης, υποδεικνυομένων υπό των οικείων Σχολών και ενός του Πολυτεχνείου Κρήτης, οριζομένου υπό της Συγκλήτου αυτού.

 

ε. Εξ ενός Καθηγητού Σεισμολογίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οριζομένου υπό της Σχολής ταύτης.

 

στ. Εκ πέντε αναγνωρισμένου κύρους και μακροχρονίου αποδεδειγμένης πείρας επιστημόνων, εξ ων εις εν ενεργεία δικηγόρος τουλάχιστον παρ' εφέταις, εις οικονομολόγος, εις σεισμολόγος, εις τεχνικός Γεωλόγος και εις των Γεωδαιτικών Επιστημών οριζομένων επί πενταετή θητεία υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Ειδικότερα οι τρεις τελευταίοι εκ των μελών τούτων ορίζονται εκ προσώπων διαθετόντων μακράν και αναγνωρισμένη ερευνητική απόδοση ή μακράν πανεπιστημιακή προϋπηρεσία.

 

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματεύς της Επιτροπής ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

5. Εις τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωσις κανονιζόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 754/1978. Δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων κανονίζονται και τα της καταβολής οδοιπορικών εξόδων και ημερησίας αποζημιώσεως εις τα εκτός της έδρας των μετακινούμενα μέλη της Επιτροπής δια την συμμετοχή των εις τις συνεδριάσεις ταύτης ή δια την εκτέλεσιν υπηρεσίας σχετιζόμενης προς το έργον της Επιτροπής. Οι εκτός έδρας μετακινήσεις δια την εκτέλεσιν υπηρεσίας εγκρίνονται υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

6. Τα της εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής, της συγκροτήσεως ειδικών υποεπιτροπών και της διοικητικής διεξαγωγής του έργου της επιτροπής, ρυθμίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Αντισεισμικής Πολιτικής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.