Νόμος 889/79 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπό της κατά το άρθρο 6 του παρόντος Επιτροπής Διατυπώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων διαπιστούμενες τιμές χρησιμοποιούνται καθ' άπασαν την Χώρα και δια την σύνταξιν των προϋπολογισμών των έργων και των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών κατά τα δια των εις εκτέλεσιν του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 εκδιδομένων διαταγμάτων οριζόμενα.

 

2. Η αληθής έννοια της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του αυτού νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 περί καταργήσεως του νόμου [Ν] 5367/1932 περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων είναι ότι δεν καταργήθηκε, διατηρούμενο έκτοτε εν ισχύ, το δια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αυτού προστεθέν εις το τέλος του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ίδιο άρθρο, φερόμενο υπό τον αριθμό 85Α.

 

3. Στις υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 689/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εργοληπτών δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων, προβλεπόμενες δια τους εργολήπτες πειθαρχικές ποινές, προστίθεται υπό στοιχείων γ η δυσμενής δια τον εργολήπτη εγγραφή στο μητρώο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.