Νόμος 998/79 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Φωτογράφηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της χώρας φωτογραφούνται: α) από αέρος εν τω συνόλω των ή κατά τα φυσικώς διακεκριμένα τμήματα αυτών κατά τρόπον ώστε να εμφαίνεται ο δασικός χαρακτήρας της περιοχής που φωτογραφίζεται και τα όρια μέχρι των οποίων εξικνείται το δάσος ή η δασική έκτασις, και β) εκ του σύνεγγυς κατ' εκλογήν, ώστε να εμφαίνεται η μορφολογία του εδάφους και το είδος ή τα είδη της δασικής βλαστήσεως εν τη περιοχή, καθώς και τα τυχόν ιδιαίτερα εκάστου τμήματος αυτής χαρακτηριστικά.

 

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο φωτογραφίες, επί των οποίων σημειώνονται η χρονολογία λήψεως, οι τοπωνυμίες και τα λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία των περιοχών, τα οποίας απεικονίζουν, ταξινομούνται και φυλάσσονται μετά των αρνητικών παρά τη κεντρική δασική υπηρεσία. Πλήρης σειρά φωτογραφιών των δασών και δασικών εκτάσεων φυλάσσεται κεχωρισμένως δια την περιοχήν εκάστου Δασαρχείου παρ' αυτό.

 

3. Οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν πάσαν αναγκαία συνδρομή εν τω κύκλω της αρμοδιότητός των εις την δασική υπηρεσία δια την επιτέλεση του έργου της φωτογραφήσεως. Το έργον τούτο εν όλω ή εν μέρει δύναται να ανατεθεί και εις ετέρα δημόσια υπηρεσία ή εις ίδιον δημόσιον οργανισμό.

 

4. Η κατά τα ανωτέρω φωτογράφησις ενεργείται υπό τον όρον της τηρήσεως των διατάξεων περί ασφαλείας οχυρών θέσεων, αμυντικών περιοχών και λοιπών εγκαταστάσεων εθνικής αμύνης.

 

5. Δια τις εν παραγράφω 1, περίπτωση β' φωτογραφίας το σημείον λήψεως τούτων εξασφαλίζεται δια σταθερών σημείων, συνδεομένων με το τριγωνομετρικό δίκτυον της χώρας. Τα στοιχεία του σημείου λήψεως, ως και του προσανατολισμού του άξονος λήψεως της φωτογραφίας, σημειώνονται και τηρούνται κατά τα εν τη παραγράφω 2 οριζόμενα).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.