Νόμος 998/79 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Δικαίωμα προτιμήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου περί ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων πέραν των 50 στρεμμάτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να μεταβιβάσουν ταύτα προς τρίτους δια πωλήσεως, το Δημόσιον κέκτηται δικαίωμα προτιμήσεως επί ίσοις όροις δια την αγορά αυτών.

 

Το δικαίωμα τούτο υφίσταται και ως προς ιδανικά μερίδια των ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων τα οποία πωλούνται ως τοιαύτα. Το δικαίωμα προτιμήσεως δεν δύναται να ασκηθεί επί ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων οι οποίες υπήχθησαν εις οικιστική περιοχήν ή απετέλεσαν τοιαύτη περιοχήν ή επί ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων ανηκόντων εις οικοδομικούς συνεταιρισμούς δια την παραχώρηση των επί μέρους δασοτεμαχίων εις τα μέλη των, εκτός αν συντρέχει περίπτωσις ασκήσεως αυτού κατά τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

 

2. Πας ιδιοκτήτης δάσους ή δασικής εκτάσεως προτιθέμενος να πωλήσει τούτο ή ταύτη προς οιονδήποτε τρίτον υποχρεούται να γνωστοποιήσει την τοιαύτη πρόθεσή του προς τον οικείον δασάρχη δι' εγγράφου δηλώσεώς του περιέχουσας συνοπτική περιγραφή του προς πώληση δάσους ή δασικής εκτάσεως μετά μνείας των τίτλων κτήσεως αυτού ή της αποφάσεως αναγνωρίσεως της ιδιοκτησίας του, των στοιχείων του υποψηφίου αγοραστού και του τιμήματος εις ο συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί η πώλησις. Ο δασάρχης διαβιβάζει αμελλητί την δήλωση προς το Νομαρχιακό Συμβούλιον Δασών, το οποίον, διαπιστώνει την ύπαρξη τίτλων ή αποφάσεων αναγνωριστικών της κυριότητος και κρίσιν περί του ευλόγου του ζητουμένου τιμήματος, αποφαίνεται περί της ενδεικνυόμενης ασκήσεως ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως εις την συγκεκριμένη περίπτωσιν. Εάν οι προσκομιζόμενοι τίτλοι ή αποδεικτικά της κυριότητος στοιχεία κρίνονται μη επαρκή ή δεν αναφέρονται εις το προς πώληση ακίνητο, το νομαρχιακό συμβούλιον δασών παραπέμπει το θέμα της αναγνωρίσεως της κυριότητος εις το οικείον Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών, επιλαμβανόμενο και αποφαινόμενο επί τούτου κατ' απόλυτον προτίμηση. Η τοιαύτη παραπομπή γνωστοποιείται προς τον υποβαλόντα την δήλωση ή τον αντίκλητο αυτού. Εκδοθείσης θετικής γνωμοδοτήσεως του τελευταίου τούτου συμβουλίου και γενομένης ταύτης αποδεκτής υπό του Υπουργού Γεωργίας, ακολουθούνται τα εν τη επομένη παραγράφω οριζόμενα.

 

3. Εφόσον το Νομαρχιακό Συμβούλιον ήθελε αποφανθεί υπέρ της αγοράς του δάσους ή της δασικής εκτάσεως εις την προσφερόμενη τιμήν, ο δηλών καλείται δι' εγγράφου προσκλήσεως του Νομάρχου επιδιδόμενης εις αυτόν ή τον εν τη δηλώσει οριζόμενο αντίκλητο το βραδύτερο εντός μηνός από της υποβολής της δηλώσεώς του, όπως προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου εν καθοριζομένη στην πρόσκληση ημέρα και ώρα προς υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου επί τη εις αυτόν καταβολή του δηλωθέντος τιμήματος. Η κατά τα ανωτέρω οριζόμενη ημέρα υπογραφής του συμβολαίου δεν δύναται να απέχει πέραν των δέκα ημερών από της λήξεως της διαληφθείσης μηνιαίας προθεσμίας. Η ως άνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά τρεις εισέτι μήνας εν περιπτώσει παραπομπής του θέματος της αναγνωρίσεως της ιδιοκτησίας εις το Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών, συμφώνως προς τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα.

 

4. Εάν το Δημόσιον δεν ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως ή παρέλθουν οι προθεσμίες του ενός ή τεσσάρων μηνών κατά τα προβλεπόμενα εις τις προηγούμενες παραγράφους, ο δηλών δικαιούται να χωρίσει ελεύθερα εις την σύναψη της συμβάσεως πωλήσεως του δάσους ή δασικής εκτάσεως προς τον γνωστοποιηθέντα υποψήφιο αγοραστή ή και έτερον αντί του δηλωθέντος τιμήματος ή μεγαλυτέρου. Την ευχέρεια ταύτη κέκτηται ο ιδιοκτήτης του δάσους ή δασικής εκτάσεως επί δύο έτη από της εις αυτόν περιελεύσεως της αρνητικής απαντήσεως επί της κατά την παράγραφο 2 δηλώσεώς του.

 

5. Πάσα αιτία πωλήσεως μεταβίβασις της κυριότητος ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως άνευ προηγουμένης τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ή η μεταβίβασις αντί τιμήματος μικρότερου του περιλαμβανομένου εις την κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δήλωση υπόκεινται εις ακύρωση που κηρύσσεται δι' αποφάσεως του κατά τόπον αρμοδίου πρωτοδικείου κατόπιν αγωγής του Δημοσίου εγειρομένης εντός διετίας από της τοιαύτης μεταβιβάσεως. Εις πάσαν περίπτωσιν πωλήσεως δάσους ή δασικής εκτάσεως ο συντάσσων το συμβόλαιον υποχρεούται να ερευνήσει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και να κάνει σχετική μνεία εις το συμβόλαιον, ως και να διαβιβάσει αντίγραφον τούτου αμελλητί εις τον οικείον δασάρχη.

 

6. Οι συμβαλλόμενοι και μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως και του άρθρου 60 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.

 

7. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται εις τις λεπτομέρειες αυτής η δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαδικασία και ειδικότερα ο τύπος της υποβλητέας υπό του πωλητού δηλώσεως, ως και της προς αυτόν προσκλήσεως, τα του ελέγχου των τίτλων και της εν περιπτώσει μη υπάρξεως αδιαμφισβήτητων τίτλων παραπομπής του θέματος της αναγνωρίσεως της ιδιοκτησίας εις το οικείον Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών, τα του τρόπου καταβολής του τιμήματος εις βάρος του προϋπολογισμού του οικείου Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.