Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η παρά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ανέγερσις ή επισκευή οικοδομών και εκτέλεσις οιωνδήποτε εργασιών δομήσεως και οιωνδήποτε ετέρων εγκαταστάσεων οριστικών ή υφ' οιονδήποτε λόγον προσωρινότητας και επί οιαδήποτε αποζημιώσει και συμβάσει ή με υπόσχεση και εγγύηση του ιδιοκτήτου ή του ανεγείροντος ότι θέλει προβεί εις την κατεδάφιση και άρση των τοιούτων έργων οψέποτε διαταχθεί προς τούτο.

 

2. Πάσα άδεια προς εκτέλεσιν των κατά την προηγούμενη παράγραφο έργων, χορηγούμενη επί τη βάσει των εν τη αυτή παραγράφω αναφερομένων όρων ή οιωνδήποτε άλλων, δεν έχει νόμιμο κύρος, ουδέ δημιουργεί υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου και του Δήμου ή της κοινότητος εν περιπτώσει κατεδαφίσεως και άρσεως των τοιούτων έργων.

 

3. Το παρόν άρθρο έχει και αναδρομική ισχύ ως προς τα εκτελεσθέντα έργα δομήσεως κ.λ.π. παρά τις μέχρι τούδε ισχύουσας διατάξεις.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.