Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 58

Άρθρο 58


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα του ελέγχου των κατά το προηγούμενον άρθρον οριζομένων προσόντων και της ταυτότητος των αναλαμβανόντων την μελέτη και εποπτεία εκτελέσεως των υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων έργων κανονίζονται δια βασιλικού διατάγματος.

 

2. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται, μετά σύμφωνον γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, να εκδίδει υπέρ των κατά το προηγούμενο άρθρο θεωρηθησομένων, ως κεκτημένων τα προς μελέτη και επίβλεψη ορισμένων έργων προσόντα, μη κατόχων δε επιστημονικών τίτλων (διπλώματος κ.λ.π.), πιστοποιητικά εμφαίνοντα την ως προς την μελέτη και εποπτεία των εν λόγω έργων δικαιοδοσία αυτών. Πάντως τα τοιαύτα πιστοποιητικά εκδίδονται μετά προηγούμενη βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας ότι ο εις ον παρέχονται έχει ανταποκριθεί εις τις ως προς την μελέτη και εποπτεία των έργων υποχρεώσεις του.

 

3. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας, μετά σύμφωνον γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, δύναται να αφαιρεί, προσωρινώς ή και οριστικώς, το κατά το προηγούμενον άρθρον αναγνωρισθέν εις μη κεκτημένους δίπλωμα ανωτάτης τεχνικής σχολής ή πιστοποιητικόν ανωτέρας τεχνικής μορφώσεως και πτυχίον μέσης και κατωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως δικαίωμα μελέτης και εποπτείας εκτελέσεως των έργων, εφ' όσον ήθελε αποδειχθεί ότι αυτοί δεν δύναται ν' ανταποκριθούν εις τις υποχρεώσεις των.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.