Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 60

Άρθρο 60


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσα οικοδομή και εν γένει οιαδήποτε εργασία δομήσεως και οιαδήποτε κατασκευή και εγκατάστασις, εκτελούμενη παρά τους υπό του παρόντος διατάγματος επιβαλλόμενους όρους και περιορισμούς, κατεδαφίζεται υπό της αρχής, εάν ο ιδιοκτήτης του εν ω η παράβασις ακινήτου ή οιοσδήποτε έτερος των κατά το άρθρο 61 δια τις δαπάνες και ζημίας υπευθύνων, μετά προηγηθείσα πρόσκληση αυτού και εντός της δια ταύτης οριζόμενης αυτή προθεσμία, δεν σπεύσει να προβεί εις τις εν τη προσκλήσει οριζόμενες κατεδαφίσεις, επισκευές και μεταρρυθμίσεις, ως και την λήψη παντός ετέρου εντός των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, υποδειχθέντος σε αυτό αναγκαίου μέτρου. Οι παραβάσεις, που συνεπάγονται την εφαρμογήν των ανωτέρω μέτρων, δύνανται να καθορίζονται και λεπτομερέστερα δια βασιλικών διαταγμάτων.

 

2. Οι ενιστάμενοι κατά της ανωτέρω προσκλήσεως δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας οριζόμενης εν τη αυτή πρόσκληση, να υποβάλουν τις ενστάσεις των εις τον επί της Συγκοινωνίας υπουργόν, όστις αποφαίνεται επί τούτων ανεκκλήτως.

 

3. Προκειμένου περί παραβάσεων, δι' ας ουδεμία δύναται να χωρέσει αμφισβήτησις, η αυτόφωρων ή συνεπαγουσών άμεσο κίνδυνο, ουδεμία επιτρέπεται ένστασις, δυναμένης της αρχής εν εξαιρετική ανάγκη να προβαίνει αμέσως εις την εν τη ανωτέρω παραγράφω αναφερόμενη κατεδάφιση και άνευ προηγουμένης προσκλήσεως ή οιασδήποτε ειδοποιήσεως του ιδιοκτήτου ή ετέρου τινός. Οι περιπτώσεις αυτές και ο τρόπος βεβαιώσεως αυτών κανονισθήσονται ειδικότερα δια βασιλικών διαταγμάτων.

 

4. Η συνέχιση των εν τη ανωτέρω παραγράφω 1 αναφερομένων παραβάσεων δύναται να παρακωλυθεί δια παντός τρόπου υπό της αρχής, που παρεμποδίζει άμα και πάσαν νομίμως εκτελούμενη εργασίαν, εφ' όσον συνεπάγεται τούτο αναγκαίως η παρακώλυσις των παραβάσεων ή εφ' όσον υπό το πρόσχημα της συνεχίσεως των νομίμως εκτελούμενων εργασιών υπάρχει κίνδυνος να συνεχισθούν και οι υπερβασίες.

 

5. Κατά την εν τοις ανωτέρω αναφερόμενη επέμβασιν της αρχής ουδεμίαν έχει αυτή υποχρέωσιν προφυλάξεως και ενισχύσεως νομίμως εκτελεσθέντων οιωνδήποτε έργων, άτινα θα ηδύναντο τυχόν να υποστούν ζημίαν ως εκ της τοιαύτης επεμβάσεως.

 

6. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η αρχή υποχρεούται να προβαίνει εις άμεσο αναγκαστική (προσωρινή ή οριστική) απομάκρυνση (έξωση) των ποιουμένων χρήσιν του έργου και εν γένει οιωνδήποτε ανθρώπων, κτηνών και αντικειμένων, ων η παρουσία κωλύει την εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων ή οίτινες απειλούνται δια κινδύνου, ως εκ της εφαρμογής ταύτης. Εάν τα εξ ων επιβάλλεται η απομάκρυνσις ακίνητα διατελούν δυνάμει ειδικών διατάξεων υπό αναγκαστικούς όρους, ως προς την μίσθωση (ενοικιοστάσιον), η οριστική απομάκρυνσις των ανωτέρω δέον να εκτελείται μόνον εν εσχάτη ανάγκη και εφ' όσον δεν καθίσταται δυνατή η καθ' οιονδήποτε τρόπον προσωρινή στέγασις αυτών στο ακίνητο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.