Νομοθετικό διάταγμα 361/69 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού απαιτείται άδεια χορηγούμενη υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, προκειμένου περί των Νομών Αττικής και Πειραιώς και υπό των οικείων Νομαρχών δια τους λοιπούς Νομούς. Ο αιτών δέον να υποβάλει δικαιολογητικά εκ των οποίων να προκύπτει ότι έχει τα ακόλουθα προσόντα:

 

α. Να τυγχάνει πτυχιούχος αισθητικής των Σχολών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή να κέκτηται πτυχίον Σχολών αλλοδαπής αναγνωριζόμενο, κατά τις κείμενες διατάξεις, ως ισότιμο προς τα πτυχία των Σχολών αισθητικής της ημεδαπής.

 

β. Να κέκτηται απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως.

 

γ. Να είναι εγγεγραμμένες εις τα Μητρώα ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητος.

 

δ. Ηλικία ουχί κατωτέρα των 19 ετών, εφόσον πρόκειται περί προσωπικού υπό εποπτεία ή 21 ετών εφ' όσον ασκεί υπεύθυνο επάγγελμα.

 

ε. Υγείαν, που πιστοποιείται υπό της Πρωτοβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής κρίσεως Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

στ. Να μη έχει καταδικασθεί και να μη διώκεται δι' αδίκημα, δια το οποίον απαγορεύεται ο διορισμός εις Δημοσία Υπηρεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.