Νομοθετικό διάταγμα 4486/65 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3223/1955 προστίθεται νέον εδάφιον, ως ακολούθως:

 

{Προκειμένου περί αμοιβών αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών δια την σύνταξιν μελετών και σχεδίων οικοδομικών έργων και την επίβλεψη της εκτελέσεως αυτών ως και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών κ.λ.π. εν σχέσει προς τα έργα ταύτα, το καθαρόν εισόδημα υπολογίζεται επί τη βάσει συντελεστού, μη δυναμένου να είναι κατωτέρου του 45 % ουδέ ανωτέρου του 65 %:

 

α) της συμβατικής αμοιβής, προκειμένου περί εκπονήσεως σχεδίων ή μελετών και επιβλέψεως έργων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ή

 

β) της νομίμου αμοιβής, εις τις λοιπές περιπτώσεις.}

 

2. Ο προκαταβλητέος φόρος επί των αμοιβών των αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών υπολογίζεται, πάντοτε, επί του ποσού της νομίμου αμοιβής.

 

Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αμοιβής δια σχέδιον ή μελέτη ή εκτέλεσιν έργου του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται επί του ποσού της συμβατικής αμοιβής.

 

3. Εάν ο δικαιούμενος να εισπράξει την αμοιβή, περί ή η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου 1, αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός, συμμετέχει εις την επιχείρησιν η οποία αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής, την οποίαν αφορά η μελέτη ή η επίβλεψις, επιβάλλεται εις βάρος της επιχειρήσεως φόρος εισοδήματος, υπολογιζόμενος εις 15% επί του ακαθαρίστου ποσού της αμοιβής, ανεξαρτήτως πάσης άλλης επιβαρύνσεως των αποτελεσμάτων της επιχειρήσεως εκ φόρου υπολογίζεται και η υπέρ του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων εισφορά, οριζόμενη εις 15% επί του φόρου. Εις περίπτωσιν εφαρμογής της διατάξεως της παρούσης παραγράφου, ο δικαιούχος της αμοιβής αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός ως και οι συμμετέχοντες εις την επιχείρησιν λοιποί εταίροι, απαλλάσσονται πάσης άλλης επιβαρύνσεως, εκ φόρου εισοδήματος εκ της αιτίας ταύτης. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται μόνον εις τις περιπτώσεις καθ' ας, προ της χρονολογίας εκδόσεως της πολεοδομικής αδείας, ήθελε κατατεθεί εις την Οικονομική Εφορία της έδρας της επιχειρήσεως κοινή περί τούτου δήλωσις αυτού που συνέταξε την μελέτη ή επιβλέποντος την εκτέλεσιν του έργου αρχιτέκτονος η μηχανικού και της επιχειρήσεως και ήθελε συγχρόνως καταβληθεί ο κατά τα ανωτέρω αναλογών φόρος κατά τα ειδικότερα που θα καθοριστούν δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών. Εν περιπτώσει μη υποβολής δηλώσεως και καταβολής του φόρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

 

4. Εάν ο υπογράφων την μελέτη ή αυτός που διαλαμβάνει την επίβλεψη αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός τυγχάνει μισθωτός της προσωπικής ή εταιρικής επιχειρήσεως (οιασδήποτε νομικής μορφής), η οποία αναλαμβάνει την μελέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδομής, ή επιχείρησις δύναται να ζητήσει όπως επιβληθεί εις αυτές φόρος 15% επί του ακαθαρίστου ποσού της αμοιβής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το ποσόν τούτο μειώνεται κατά το ποσόν των ακαθαρίστων αποδοχών ΣΤ' πηγής των καταβαλλομένων εις τον εν λόγω αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό. Ως εκπεστέος μισθός λογίζεται ο αφορών το χρονικόν διάστημα από της ενάρξεως της μελέτης μέχρι της αποπερατώσεως της οικοδομής.

 

Ο φόρος του προηγουμένου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, προσαυξημένος κατά 15 % αυτού δι' εισφορά υπέρ του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων καταβάλλεται προ της εκδόσεως της πολεοδομικής αδείας κατά τα ειδικότερα δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών ορισθησόμενα.

 

Η διάταξις του δευτέρου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου 3 της προηγουμένης παραγράφου 3 εφαρμόζεται και εν προκειμένω.

 

Εις ην περίπτωσιν η επιχείρησις δεν ήθελε ζητήσει την εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων εδαφίων της παρούσης παραγράφου, δια το κατά τις διατάξεις αυτές φορολογούμενο ποσόν της αμοιβής, τούτο λογίζεται ως εισόδημα ΣΤ' πηγής αυτού που υπέγραψε την μελέτη και αναλαμβάνοντος την επίβλεψη αρχιτέκτονος ή πολιτικού μηχανικού δι' ο η επιχείρησις υποχρεούται εις υποβολή δηλώσεως και καταβολή του φόρου κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3332/1955.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί των από 01-01-1965 και εφεξής υποβληθεισών ή υποβαλλομένων μελετών και σχεδίων οικοδομικών έργων και αναλαμβανομένων επιβλέψεων εκτελέσεως αυτών ως και διενεργουμένων πραγματογνωμοσυνών κ.λ.π. ως προς τα έργα ταύτα.

 

Δια την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου παρέχεται προθεσμία μέχρι 31-08-1965 δια την υποβολή δηλώσεως και καταβολής του δι' αυτήν προβλεπομένου φόρου 15% ή προκαταβλητέου τοιούτου, του αναλογούντος εις αμοιβές που αποκτήθηκαν μέχρις ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.