Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Υπολογισμός της αξίας του απαλλοτριούμενου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αποζημίωσις καθορίζεται συμφώνως προς την πραγματική αξίαν αυτού που απαλλοτριώνεται κατά τον χρόνον δημοσιεύσεως της αποφάσεως κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Ως κριτήριον προς διάγνωση της πραγματικής αξίας αυτού που απαλλοτριώνεται λαμβάνεται υπ' όψιν ιδία η κατά την τελευταία τριετία διαμορφωθείσα αξία παρακειμένων και ομοειδών ακινήτων, ως και η τυχόν ετησία πρόσοδος αυτού που απαλλοτριώνεται, που αποδεικνύεται προσηκόντως.

 

2. Προς διάγνωση της πραγματικής αξίας αυτού που απαλλοτριώνεται, δεν υπολογίζεται η τυχόν ανατίμησις ή υποτίμησις τούτου, η επελθούσα μετά την δημοσίευση της αποφάσεως κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως και συνεπεία ταύτης ή συνεπεία της εξαγγελίας της απαλλοτριώσεως ή λόγω της κατασκευής του δι' ο η απαλλοτρίωσις έργου. Ωσαύτως, δεν υπολογίζεται ανατίμησις προερχομένη εξ ενεργειών του ιδιοκτήτου επί αυτού που απαλλοτριώνεται. Υπολογίζεται όμως μεταγενέστερη της δημοσιεύσεως της περί απαλλοτριώσεως αποφάσεως, και μέχρι της πρώτης επ' ακροατηρίου συζητήσεως του προσδιορισμού της αποζημιώσεως, επελθούσα ανατίμησις αυτού που απαλλοτριώνεται, εκ λόγων ασχέτων προς την γενομένη αναγκαστική απαλλοτρίωση ή την εξαγγελία ταύτης ή τις ενεργείας του ιδιοκτήτου επί αυτού που απαλλοτριώνεται.

 

3. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους αξία αυτού που απαλλοτριώνεται που ανευρίσκεται προσαυξάνεται κατά τον βαρύνοντα το δικαιούχο της αποζημιώσεως φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 814/1978 (ΦΕΚ 144/Α/1978).

 

3. (πρώην 4) Εν περιπτώσει αναγκαστικής απαλλοτριώσεως τμήματος ακινήτου, ως εκ της οποίας το απομένον εις τον ιδιοκτήτη τμήμα υφίσταται σημαντική υποτίμηση της αξίας, αυτού, ή καθίσταται άχρηστο δια την δι' ην προορίζεται χρήσιν, δια της αυτής περί καθορισμού της αποζημιώσεως αποφάσεως προσδιορίζεται και παρέχεται ιδιαιτέρα δι' αυτήν αποζημίωσις εις τον ιδιοκτήτη. Η ιδιαιτέρα αυτή αποζημίωσις καταβάλλεται εις τον ιδιοκτήτη ομού μετά της καταβαλλομένης δια το απαλλοτριούμενο τμήμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 αναριθμήθηκε σε 3 με την παράγραφο 8 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 814/1978 (ΦΕΚ 144/Α/1978).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.