Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά ζώνες και αποζημίωση με αντάλλαγμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ του Δημοσίου προς εκτέλεσιν δημοσίων έργων ή έργων κοινής ωφελείας, δύναται ν' απαλλοτριώνεται έκτασις και πλέον της απαιτουμένης δια το υπό εκτέλεσιν έργον, ενεργούμενης προς τον σκοπόν τούτον απαλλοτριώσεως κατά ζώνες.

 

2. Η έκταση που απαλλοτριώνεται περιλαμβάνει ζώνη, κείμενη εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου και που εκτείνεται πέριξ ή κατά μήκος του χώρου του υπό εκτέλεσιν έργου και εν επαφή προς αυτόν.

 

3. Η έκταση που απαλλοτριώνεται δέον να χρησιμοποιηθεί δια το υπό εκτέλεσιν έργον, την πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής, την ίδρυση βοηθητικών ή εξυπηρετουσών το κύριον έργον εγκαταστάσεων ή χώρων ή και την δημιουργίαν ιδιοκτησιών, που παραχωρούνται ως αντάλλαγμα εις δικαιούχους αποζημιώσεως.

 

4. Στην απόφαση κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, εις εκτέλεσιν των προβλέψεων πολεοδομικών σχεδίων ή προς εφαρμογήν ρυμοτομικών τοιούτων ή χάριν αναπλάσεως ή διαμορφώσεως ευρύτερων περιοχών, εν συναρτήσει προς τα σχέδια ταύτα, δύναται, τόσον εις τις περιπτώσεις απαλλοτριώσεων κατά ζώνες, όσον και εις τις λοιπές απαλλοτριώσεις, να ορίζεται γενικώς, ότι εις πάντες ή εις τινές των δικαιούχων αποζημιώσεως θέλει παραχωρηθεί ως αντάλλαγμα, αντί αποζημιώσεως εις χρήμα, δια μέρος ή το όλον αυτής, ακίνητο περιουσιακό στοιχείον, κατά τα υπό ειδικού νόμου ειδικότερα οριζόμενα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.