Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 108

Άρθρο 108: Αποθήκευσις καυσίμων, δεξαμενές πετρελαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαιτείται ιδιαίτερος χώρος αποθηκεύσεως καυσίμων εάν ταύτα είναι υγρά ή στερεά μεν αλλά η εγκατεστημένη θερμική ισχύς είναι ανωτέρα των 125.000 kcal/h. Ο χώρος ούτος δέον όπως φωτίζεται μόνον δι' ηλεκτρισμού.

 

2. Μέχρις ολικής ποσότητος 300 Lt το πετρέλαιον δύναται ν' αποθηκεύεται εντός του λεβητοστασίου εφ' όσον η δεξαμενή αποθηκεύσεως δεν κείται υπεράνω συσκευής παραγωγής θερμότητας ή καπναγωγού, και απέχει από των στοιχείων τούτων απόσταση τουλάχιστον 2,00 m δυνάμενη να μειωθεί εις εν μέτρον εφ' όσον παρεμβάλλεται μονωτικό τοίχωμα.

 

3. Εις περίπτωσιν αποθηκεύσεως ομού στερεών και υγρών καυσίμων δέον όπως λαμβάνεται πρόνοια, ώστε το τυχόν πετρέλαιον που διαφεύγει να μη έρχεται εις επαφή με τα στερεά καύσιμα.

 

4. Ο χώρος αποθηκεύσεως καυσίμου εν γένει, δέον όπως διαχωρίζεται του λεβητοστασίου ή οιουδήποτε άλλου συνορεύοντος χώρου, μέσω τοίχου εξ άκαυστου υλικού, επί του οποίου δύναται να υπάρχει μεταλλική θύρα. Ειδικότερα εις περίπτωσιν αποθηκεύσεως πετρελαίου ο εν λόγω τοίχος δέον να είναι στεγανός και απολύτως ανθεκτικός έναντι πυράς.

 

5. Απαγορεύεται η αποθήκευσις υγρών καυσίμων εις: διαδρόμους και εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτωθεν αυτών, κατοικούμενους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια και γενικώς όπου, κατά την κρίσιν των αρμοδίων αρχών, είναι ενδεχόμενον να δημιουργείται συνωστισμός ατόμων εις περίπτωσιν εκρήξεως πυρκαϊάς.

 

6. Ο χώρος της αποθήκης καυσίμων πρέπει να αερίζεται δια μονίμου ανοίγματος προς το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγας.

 

Η καθαρά επιφάνεια του ανοίγματος δέον όπως ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του χώρου της αποθήκης.

 

7. Επιτρέπεται η τοποθέτησις δεξαμενών πετρελαίου εις ανοικτούς χώρους, εφ' όσον τούτο δεν αντίκειται εις τους ισχύοντας οικοδομικούς κανονισμούς ή τους κανονισμούς πυρασφάλειας του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

8. Η δεξαμενή πετρελαίου δέον όπως εδράζεται ασφαλώς επί σιδηράς βάσεως (π.χ. σιδηροδοκοί). Η υπό την δεξαμενή επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να διαμορφώνεται επί υποστρώματος εκ σκυροδέματος εν είδει λεκάνης, ικανής χωρητικότητος, ούτως ώστε το τυχόν πετρέλαιον που διαφεύγει εκ της δεξαμενής να περιορίζεται ασφαλώς εντός αυτής. Εντός της λεκάνης περισυλλογής του πετρελαίου πρέπει να κατασκευάζεται σιφώνιον δαπέδου μετ' οχετού, το οποίον να καταλήγει εκτός του κτιρίου εις κατάλληλη αποχέτευση.

 

9. Δια να είναι δυνατός ο έλεγχος εις στεγανότητα εξ όλων των πλευρών της δεξαμενής πετρελαίου, ορίζονται ως ελάχιστες επιτρεπόμενες οριζόντιοι αποστάσεις των παρειών της δεξαμενής από τους αντικείμενους τοίχους του χώρου αποθηκεύσεως, οι κάτωθι:

 

της οπίσθιας παρειάς: 0,25 m
των δύο παραπλεύρων παρειών: 0,40 m
της άνω παρειάς: 0,60 m (χρησιμοποίηση ανθρωποθυρίδας).
του πυθμένα: 0,10 m και εφ' όσον ο πυθμένας έχει μεγαλύτερη επιφάνεια των 5,00 m2: 0,20 m
της πρόσθιας παρειάς: 0,70 m δια χωρητικότητα δεξαμενής μέχρι 4 m3 και 1.00 m δια χωρητικότητα άνω των 4 m3

 

10. Η δεξαμενή πετρελαίου να εφοδιάζεται με τ' ακόλουθα εξαρτήματα:

 

α) Σωλήνωσις εξαερισμού:

 

Αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται έναντι εισόδου ξένων σωμάτων, ύδατος κ.λ.π., να έχει στόμιον εις θέσιν ήτις να είναι ορατή και να δύναται ν' απομακρύνει ευκόλως τα παραγόμενα αέρια, άνευ κινδύνου δια τους ανθρώπους και να έχει στόμιον τουλάχιστον 2,5 m άνω της επιφανείας του εδάφους, αλλά οπωσδήποτε 0,50 m άνω του στομίου πληρώσεως της δεξαμενής. Η σωλήνωσις εξαερισμού πρέπει να αναχωρεί εκ του υψηλότερου σημείου της δεξαμενής και να οδηγείται κατακορύφως προς τα άνω εις το ύπαιθρον. Να μη είναι δυνατή διακοπή αυτής και να είναι κατασκευασμένη εκ χαλυβδοσωλήνα. Το σημείον εκβολής της πρέπει ν' απέχει τουλάχιστον 5,00 m από παντός σημείου όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθεί υψηλή θερμοκρασία.

 

Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα εξαερισμού πρέπει να είναι κατά μίαν τυποποιημένη διάσταση μεγαλύτερο της διαμέτρου του σωλήνα πληρώσεως της δεξαμενής, πάντως ουχί μικροτέρα της 1 και 1/2''.

 

β) Σωλήνωσις πληρώσεως πετρελαίου:

 

Το στόμιον πληρώσεως πρέπει ει δυνατόν να ευρίσκεται εκτός του κτιρίου και δεν πρέπει να απέχει από την θέσιν σταθμεύσεως του πετρελαιοφόρου οχήματος περισσότερον των 30,00 m. Το στόμιον πρέπει να καταλήγει εις προσιτό υπό του οχήματος σημείον του πεζοδρομίου, εντός ειδικού κτιστού φρεατίου μετά στεγανού καλύμματος και ν' ασφαλίζεται έναντι ανοίγματος υπό αναρμόδιων. Ο σωλήνας πληρώσεως πρέπει να έχει ονομαστική διάμετρο ουχί μικροτέρα της 1 και 1/4'' να είναι εγκατεστημένος με συνεχή κλίση προς την δεξαμενή και να εισέρχεται εις βάθος τουλάχιστον 0,50 m εντός αυτής προς παρεμπόδιση δημιουργίας αφρού.

 

γ) Στόμιον κενώσεως δεξαμενής:

 

Εις το κατώτατο σημείον του πυθμένα της δεξαμενής του πετρελαίου, πρέπει να τοποθετείται στόμιον κενώσεως μετά στεγανής αποφρακτικής δικλείδας δια την κένωση της δεξαμενής εις περίπτωσιν ανάγκης και δια την απομάκρυνση των εις τον πυθμένα καταλοίπων του πετρελαίου που εναποτίθενται (ύδωρ, λάσπη κ.λ.π.). Ορίζεται όπως η ονομαστική διάμετρος του στομίου κενώσεως μη είναι μικροτέρα της 1 και 1/4''.

 

δ) Δείκτης στάθμης πετρελαίου:

 

Εκάστη δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διάταξη καθορισμού στάθμης του υγρού. Η διάταξις αυτή, πρέπει αφ' ενός μεν να εξασφαλίζει ασφαλή και εύκολη ανάγνωση της στάθμης και αφ' ετέρου να εμποδίζει την εκροή του πετρελαίου εις περίπτωσιν βλάβης ή καταστροφής της. Κατά την πλήρωση της δεξαμενής να είναι δυνατή η ανεμπόδιστος παρακολούθησις της ανόδου της στάθμης του πετρελαίου προς αποφυγήν υπερπλήρωσης και εκχυλίσεως αυτού.

 

ε) Ανθρωποθυρίδα:

 

Δεξαμενές, χωρητικότητος άνω των 0,50 m3 πρέπει να εφοδιάζονται με ανθρωποθυρίδα επισκέψεως τοποθετημένη εις το ανώτατον τμήμα αυτών. Η ανθρωποθυρίδα να κατασκευάζεται εκ σιδηρελάσματος του αυτού πάχους με το έλασμα της δεξαμενής, περιφερειακά ενισχυμένου, να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 0,40 x 0,50 m και να προσαρμόζεται επί του τοιχώματος της δεξαμενής μέσω ειδικού παρεμβύσματος και κοχλιοφόρων ήλων.

 

11. Ελάχιστον πάχος ελασμάτων των δεξαμενών:

 

Δια ύψη δεξαμενών μέχρι 1,00 m το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 2,00 mm.

 

Δια ύψη δεξαμενών άνω των 1,00 m και μέχρι 2,00 m το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 3 mm.

 

Δια ύψη δεξαμενών άνω των 2,00 m και μέχρι 2,50 m το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 4 mm.

 

Επιβάλλεται δια δεξαμενές με μεγάλο μήκος ή πλάτος, η τοποθέτησις εις το εσωτερικόν της δεξαμενής εγκαρσίων ράβδων αγκυρώσεως, προς αποφυγήν μονίμου παραμορφώσεως των τοιχωμάτων.

 

12. Προστασία έναντι υπερθερμάνσεως:

 

Δεξαμενές, εντός των οποίων υπάρχει εγκατεστημένη ηλεκτρική αντίστασις προθερμάνσεως του πετρελαίου (παραδείγματος χάριν εις δεξαμενές αποθηκεύσεως βαρέος ακαθάρτου πετρελαίου) δέον όπως εφοδιάζονται δι' αυτομάτου διατάξεως διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος προς την ηλεκτρική αντίσταση (παραδείγματος χάριν δια διακόπτη κατωτάτης στάθμης), μόλις η στάθμη του πετρελαίου φθάσει εις ύψος μικρότερο των 0,25 m από της ανωτάτης επιφανείας της ηλεκτρικής αντιστάσεως, μετά ταυτοχρόνου αυτομάτου θέσεως εις λειτουργία ηχητικού και οπτικού σήματος κινδύνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.