Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 120

Άρθρο 120: Πρόστιμον επί αυθαιρέτων κατασκευών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το υπό της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του παρόντος πρόστιμον επιβάλλεται εις βάρος των κυρίων ή συγκυρίων των ακινήτων εις α εκτελούνται οι άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση αδείας εργασίες.

 

Οι συγκύριοι ευθύνονται εις ολόκληρον δια την καταβολή του προστίμου. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως των εργασιών δια του συστήματος της επί αντιπαροχή οικοδομήσεως, το πρόστιμον επιβάλλεται εις βάρος του επί αντιπαροχή κατασκευαστού και επί περισσότερων τοιούτων, εις βάρος απάντων, ευθυνόμενων εις ολόκληρον.

 

Το πρόστιμον ορίζεται ίσον προς την αξίαν της αυθαιρέτου κατασκευής και πάντως ουχί κατώτερο των 10.000 δραχμών.

 

Τα ανωτέρω χρηματικά όρια του προστίμου δύναται να αυξάνονται δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.

 

2. Εάν κατά την ανέγερση του αυτού κτιρίου διαπιστωθεί και ετέρα παράβασις επιβάλλεται δια ταύτη έτερον αυτοτελές πρόστιμον. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως εκ νέου των αυθαιρέτων κατασκευών που κατεδαφίσθηκαν, επιβάλλεται έτερον αυτοτελές πρόστιμον πενταπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

 

3. Η αξία της αυθαιρέτου κατασκευής υπολογίζεται, εφ' όσον μεν αυτή έχει αποπερατωθεί, βάσει των τιμών μονάδος του όγκου των κτιρίων συμφώνως προς τις οποίας υπολογίζεται η αξία αυτών κατά την έκδοση της αδείας, εφ' όσον δε αυτή δεν έχει αποπερατωθεί βάσει εκτιμώμενου κλάσματος των ως άνω τιμών. Εις περίπτωσιν εργασιών προς μετατροπή της χρήσεως χώρου λαμβάνεται υπ' όψιν ο όλος όγκος του χώρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.