Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ύψη ορόφων και κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ελεύθερον ή καθαρόν ύψος ορόφου καλείται η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ του δαπέδου και της οροφής αυτού πλήρως περατωμένων. Εις περίπτωσιν κεκλιμένης οροφής ή θόλου λαμβάνεται υπ' όψιν το μέσον ύψος, ήτοι το του ιδεατού ορόφου ή διαμερίσματος περικλείοντος τον αυτόν όγκον αλλά με οριζόντια οροφή.

 

2. Μικτό ύψος ορόφου καλείται το ελεύθερον ύψος αυτού προσαυξημένο κατά το πάχος της πλάκας της οροφής αυτού και του επί ταύτης δαπέδου.

 

3. Ύψος κτιρίου καλείται η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ της στάθμης της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου και της στάθμης της άνω επιφανείας της πλάκας οροφής του τελευταίου ορόφου ή της άνω επιφανείας του τυχόν επ' αυτής συμπαγούς στηθαίου κατά την κυρία όψιν του κτιρίου ή της στάθμης του ανωτάτου σημείου στέγης ή θόλου.

 

4. Ύψος όψεως τινός κτιρίου εις τινά θέσιν αυτής καλείται η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ του εις την θέσιν ταύτη αντιστοιχούντος σημείου της γραμμής βάσεως και της άνω επιφανείας της πλάκας οροφής του τελευταίου ορόφου ή της στάθμης εδράσεως στέγης ή θόλου ή της άνω επιφάνειας του τυχόν συμπαγούς στηθαίου.

 

5. Γραμμή βάσεως κυρίας όψεως είναι η τομή του επιπέδου της όψεως ταύτης μετά του πεζοδρομίου. Προκειμένου περί κυρίας όψεως τοποθετούμενης εσώτερο της γραμμής δομήσεως ή περί πλαγίας είτε οπίσθιας όψεως ως γραμμή βάσεως νοείται η τομή του επιπέδου των όψεων τούτων μετά της φυσικής ή της διαμορφωθείσης στάθμης του προκηπίου, του πλαγίου ή του οπισθίου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου αντιστοίχως.

 

6. Ανώτατον ύψος κτιρίου καλείται το ύψος του ανωτάτου οριζοντίου επιπέδου αυτού υπέρ το οποίον απαγορεύεται πάσα δόμησις πλην των ειδικώς και περιοριστικά επιτρεπομένων χώρων ή εγκαταστάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.