Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Υποχρεωτικώς αφιέμενο ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου - Θέσις αυτού στο οικόπεδο και ελάχιστες διαστάσεις του ακαλύπτου τμήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το υποχρεωτικώς αφιέμενο ακάλυπτο τμήμα οικοπέδου ισούται προς το τμήμα της όλης επιφανείας αυτού το απομένον μετ' αφαίρεση της υπό των κτιρίων δυναμένης να καλυφθεί επιφανείας τούτου. Όπου το ρυμοτομικό σχέδιον ή σχετική διάταξις προβλέπει κατά το πρόσωπον ή τα πρόσωπα του οικοπέδου προκήπιο (πρασιά), η επιφάνεια του προκηπίου τούτου προσμετρείται εις το υποχρεωτικώς αφιέμενο ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

2. Θέσις του ακαλύπτου τμήματος στο οικόπεδο και ελάχιστες διαστάσεις αυτού.

 

Α) Μεσαία οικόπεδα:

 

α) Το υποχρεωτικό ακάλυπτο τμήμα μεσαίου οικοπέδου το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως, ολόκληρον, είτε το απομένον μετά την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος προκηπίου, αφίεται μεταξύ της οπίσθιας όψεως του κτιρίου και του έναντι ταύτης οπισθίου ορίου του οικοπέδου και καθ' όλον το μήκος αυτού.

 

Το οπίσθιο όριον του δομήσιμου τμήματος του οικοπέδου δύναται να είναι γραμμή ευθεία, τεθλασμένη ή καμπύλη.

 

β) Εφ' όσον εξ οιασδήποτε άλλης διατάξεως δεν προκύπτουν μείζονες αποστάσεις, εν ουδεμιά περιπτώσει ουδέ εις την περίπτωσιν υπάρξεως προκηπίου επιτρέπεται όπως κατά την εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως οιονδήποτε σημείον της οπίσθιας όψεως του κτιρίου, απέχει του έναντι ταύτης οπισθίου ορίου του οικοπέδου απόσταση Δ μικροτέρα της διδόμενης υπό της σχέσεως Δ = 2,50 + 0,05 Η ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου μετρούμενο από της προ τούτο αφετηρίας μετρήσεως.

 

γ) Κατ' εξαίρεση δια βάθη του οπισθίου ορίου του οικοπέδου από της γραμμής δομήσεως μέχρι και 12 m επιτρέπονται οι αποστάσεις από του οπισθίου ορίου οι καθοριζόμενες υπό της στήλης 3 του επομένου πίνακα αναλόγως του ύψους του κτιρίου. Εν τη περιπτώσει ταύτη η επιφάνεια του υποχρεωτικώς οπισθίου ακαλύπτου τμήματος είναι η προκύπτουσα βάσει των εν τω πίνακα τούτο οριζομένων ελαχίστων αποστάσεων.

 

δ) Όταν τα βάθη του οπισθίου ορίου του οικοπέδου ως προς την γραμμή δομήσεως είναι μεταβλητά, οι αποστάσεις του προηγουμένου εδαφίου γ εφαρμόζονται ως προς τα αντίστοιχα βάθη εκάστης θέσεως.

 

1

2

3

Βάθος Β οπισθίου ορίου του οικοπέδου από της γραμμής δομήσεως σε m

Μέγιστον ύψος Η Τομέως σε m

Ελαχίστη απόστασις Δ της οπίσθιας όψεως του κτιρίου από του έναντι ταύτης ορίου του οικοπέδου σε m

B≤8

8≤B≤12

8≤B≤12

Ασχέτως ύψους Κτιρίου

H≤21

H>21

Δ = 1

Δ = 1 + (Β-8) x 0,50

Δ = 1 + (Β-8) x 0,50 + 0,05 x (Η-21)

 

Β) Γωνιαία Οικόπεδα:

 

α) α) Το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα γωνιαίου οικοπέδου το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως, ολόκληρον είτε το απομένον μετά την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος προκηπίου, τοποθετείται εις την έναντι της γωνίας θέσιν του οικοπέδου μη δυνάμενο να εξικνείται μέχρις αποστάσεως ελάσσονος των 4 m από των γραμμών δομήσεως, εφαρμοζομένων ως προς τις αποστάσεις των οπισθίων όψεων των κτιρίων από των έναντι τούτων ορίων του οικοπέδου των διατάξεων του εδαφίου β' της παραγράφου 2Α του παρόντος άρθρου. Εις περίπτωσιν καθ' ον εις το ως άνω οικόπεδον προβλέπεται προκήπιο, η επί πλέον τούτου επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος δεν δύναται να είναι μικρότερα του 0,10 της επιφανείας του οικοπέδου που απομένει μετά την αφαίρεση του προκηπίου.

 

β) Κατ' εξαίρεση όταν τα βάθη γωνιαίου οικοπέδου ως προς μίαν οιανδήποτε γραμμή δομήσεως αυτού, εντός της περιοχής εις ην δύναται να αφίεται το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα είναι μικρότερα των 12 μέτρων, επιτρέπονται αντιστοίχως οι αποστάσεις που δίδονται υπό των διατάξεων των εδαφίων γ' και δ' της παραγράφου 2Α του παρόντος, η δε ελαχίστη επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος ορίζεται εν τη περιπτώσει ταύτη εις 0,15 της όλης επιφανείας του οικοπέδου. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις το ως άνω οικόπεδον προβλέπεται προκήπιο, η επί πλέον τούτου επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος δεν δύναται να είναι μικροτέρα του 0,10 της επιφανείας του οικοπέδου που απομένει μετά την αφαίρεση του προκηπίου.

 

γ) Εις περίπτωσιν γωνιαίου οικοπέδου ακανόνιστου σχήματος επιτρέπεται όπως κατά την κρίσιν της Αρχής ή επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου καταμερίζεται εις δύο ή περισσότερα τμήματα. Η καθ' οιανδήποτε έννοια ελαχίστη διάστασις εκάστου των τμημάτων δεν δύναται να είναι μικροτέρα της προκυπτούσης κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων εδαφίων α και β κατά περίπτωσιν.

 

δ) Εις περίπτωσιν γωνιαίου οικοπέδου, του οποίου το ακάλυπτο τμήμα το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος καθίσταται σχήμα επίμηκες με μικράν σχετικώς την εγκάρσια διάσταση, δύναται τούτο να διατεθεί κατά την κρίσιν της Αρχής κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος, πάντως άνευ οιασδήποτε υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

 

Γ) Δις γωνιαία, τρις γωνιαία κ.λ.π. οικόπεδα:

 

α) Το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα γωνιαίου οικοπέδου το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως, ολόκληρον, είτε το απομένον μετά την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος προκηπίου, τοποθετείται ενιαίο ή κατά τμήματα παρά τα όρια του οικοπέδου μη δυνάμενο να εξικνείται μέχρις αποστάσεως ελάσσονος των 4 m από των γραμμών δομήσεως, εφαρμοζομένων ως προς τις αποστάσεις των οπισθίων όψεως των κτιρίων από των έναντι τούτων ορίων του οικοπέδου των διατάξεων του εδαφίου β της παραγράφου 2Α του παρόντος άρθρου.

 

β) Κατ' εξαίρεση όταν τα βάθη γωνιαίου οικοπέδου ως προς μίαν οιανδήποτε γραμμή δομήσεως αυτού, εντός της περιοχής εις ην δύναται να αφίεται το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα είναι μικρότερα των 12 m, επιτρέπονται αντιστοίχως οι αποστάσεις που δίδονται υπό των διατάξεων των εδαφίων γ' και δ' της παραγράφου 2Α του παρόντος, η δε ελαχίστη επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος ορίζεται εν τη περιπτώσει ταύτη εις 0,15 της όλης επιφανείας του οικοπέδου. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις το ως άνω οικόπεδον προβλέπεται προκήπιο, η επί πλέον τούτου επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος δεν δύναται να είναι μικροτέρα του 0,10 της επιφανείας του οικοπέδου που απομένει μετά την αφαίρεση του προκηπίου.

 

γ) Εις περίπτωσιν καθ 'ην η επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος καταμερίζεται εις τμήματα η καθ' οιανδήποτε έννοια ελαχίστη διάστασις εκάστου των τμημάτων δεν δύναται να είναι μικροτέρα της προκυπτούσης κατ' εφαρμογήν των προηγουμένων εδαφίων α και β κατά περίπτωσιν.

 

δ) Εις περίπτωσιν γωνιαίου οικοπέδου, του οποίου το ακάλυπτο τμήμα το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος καθίσταται σχήμα επίμηκες με μικράν σχετικώς την εγκάρσια διάσταση, δύναται τούτο να διατεθεί κατά την κρίσιν της Αρχής κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος, πάντως άνευ οιασδήποτε υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

 

Δ) Οικόπεδα που καταλαμβάνουν ολόκληρον το οικοδομικό τετράγωνο:

 

Εις περίπτωσιν οικοπέδου που καταλαμβάνει ολόκληρον οικοδομικό τετράγωνον το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα αυτού το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως τοποθετείται εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου ενιαίου ή κατά τμήματα εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 20 περί ελευθέρας θέας δια πάσας τις διαστάσεις εκάστου τμήματος.

 

Ειδικώς εις την περίπτωσιν ταύτη το ακάλυπτο τμήμα δύναται να τοποθετηθεί εν όλω ή εν μέρει εν συνεχεία των κοινοχρήστων εκτάσεων (οδών, πλατειών) καθ' ον τρόπον εγκρίνεται τούτο παρά της αρμοδίας Αρχής.

 

Ε) Διαμπερή οικόπεδα:

 

α) Το ακάλυπτο τμήμα οιουδήποτε διαμπερούς οικοπέδου, το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως τοποθετείται περί το μέσον του οικοπέδου είτε εκτεινόμενο ενιαίως από του ενός πλαγίου ορίου μέχρι του άλλου είτε ενιαίως παρά το εν ή κατά τμήματα παρ' αμφότερα τα πλάγια ορίου μέχρι του άλλου είτε ενιαίως παρά το εν ή κατά τμήματα παρ' αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου κατά τις ανάγκες του κτιρίου μη δυνάμενο να εξικνείται μέχρις αποστάσεως ελάσσονος των 4 m από των γραμμών δομήσεως και κατά το δυνατόν εν συνεχεία των υποχρεωτικώς ακαλύπτων τμημάτων των προς αυτά ομόρων οικοπέδων.

 

β) Εις ην περίπτωσιν το ακάλυπτο τμήμα του διαμπερούς οικοπέδου τοποθετείται είτε ενιαίως παρά το εν πλάγιον όριον, είτε κατά τμήματα παρ' αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από τα πλάγια ταύτα όρια δίδεται υπό της σχέσεως Δ = 2,50 + 0,05Η ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου μετρούμενο από της προς τούτο αφετηρίας μετρήσεως.

 

γ) Κατ' εξαίρεση προκειμένου περί μεσαίου διαμπερούς οικοπέδου του οποίου οι κάθετοι εις τα μέσα των προσώπων αυτού συμπίπτουν ή είναι παράλληλοι ή τέμνονται υπό γωνία μεγαλύτερη των 135° και του οποίου σε αυτό η κατ' ευθείαν απόστασις των μέσων των προσώπων αυτού είναι ίση ή μικροτέρα των 24 m, η επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου είναι η προκύπτουσα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του εδαφίου γ' της παραγράφου 2Α του παρόντος άρθρου επί εκατέρου των μη διαμπερών οικοπέδων, αρτίων ή μη, εις ά το διαμπερές οικόπεδον δύναται ιδεατώς να τμηθεί δια γραμμής διερχόμενης δια του μέσου της αποστάσεως των προσώπων αυτού. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις το οικόπεδον τούτο προβλέπεται προκήπιο η ως άνω απόστασις των 24 m λαμβάνεται μεταξύ των γραμμών δομήσεως.

 

Το ως άνω ακάλυπτο τμήμα τοποθετείται κατά τα υπό των εδαφίων α, β, και ε της παρούσης παραγράφου 2Ε οριζόμενα.

 

δ) Όταν πρόσωπόν του διαμπερούς οικοπέδου δεν είναι άρτιο ως προς το μήκος αυτού και δεν δύναται δια τακτοποιήσεως να καταστεί άρτιο ή να εκλείψει τούτο δύναται η αρμοδία Αρχή να επιτρέψει ή και να επιβάλει την δόμηση επ' αυτού ως διαμπερούς όταν λόγοι αισθητικής της πόλεως απαιτούν τούτο, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως και του ποσοστού καλύψεως του οικοπέδου.

 

ε) Εις περίπτωσιν διαμπερούς οικοπέδου του οποίου το ακάλυπτο τμήμα, το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος, καθίσταται σχήμα επίμηκες με μικράν σχετικώς την εγκάρσια διάσταση, δύναται τούτο να διατεθεί κατά την κρίσιν της Αρχής κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος πάντως άνευ οιασδήποτε υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 11, 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

3. Εάν κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το οπίσθιο όριον του δομήσιμου τμήματος του οικοπέδου προκύπτει γραμμή τεθλασμένη, είναι δυνατόν αποστάσεις τινές του ως άνω ορίου από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου να ελαττωθούν κατά 100 m το πολύ, με ανάλογη αύξηση άλλων αποστάσεων εις τρόπον ώστε η επιφάνεια του ακαλύπτου τμήματος να παραμένει η αυτή.

 

Κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου δεν επιτρέπεται η δημιουργία αποστάσεως μικροτέρας του 1 m.

 

4. Ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου και εν συνεχεία του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου θεωρείται ότι προσμετράται εις το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα μόνον κατά το μέρος αυτού που εισέχει εντός το κτιρίου κατά διάσταση το πολύ ίση προς το ήμισυ του εύρους αυτού. Το εύρος τούτο δεν δύναται να είναι μικρότερο των 3,00 m. Εις την περίπτωσιν ταύτη το ως άνω μέρος του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου καθίσταται υποχρεωτικώς ακάλυπτος έκτασις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

5. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όταν εις το ισόγειο κατασκευάζονται καταστήματα και μόνον, επιτρέπεται η κάλυψις του οικοπέδου μέχρι βάθους 10 m από των γραμμών δομήσεως, μόνον κατά το ισόγειο και υπόγειον τηρουμένης εν πάση περιπτώσει αποστάσεως 1,00 m μεταξύ της οπίσθιας όψεως του κτιρίου και του έναντι αυτής ορίου του οικοπέδου. Η επί πλέον αυτή κάλυψις περιλαμβάνεται εις τον συντελεστή δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.