Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Φωτισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι χώροι κυρίας χρήσεως των κατοικιών οι ευρισκόμενοι εις τον χαμηλότερον όροφο εκάστου κτιρίου, οι οποίοι λόγω προσανατολισμού δεν δύνανται να δεχθούν ηλιασμό δέον όπως δέχονται επαρκή φυσικό φωτισμό εκ τμήματος ουρανού ορωμένου άνωθεν ή εκ των πλαγίων των προ των ανοιγμάτων κτιρίων.

 

2. Ως επαρκής φωτισμός θεωρείται ο λαμβάνων χώραν όταν οι γραμμές οι ενούσαι τις στέψεις των προς του εξεταζομένου ανοίγματος κτιρίων μετά του ανωφλίου του ανοίγματος, σχηματίζουν μετά μεν του ορίζοντος γωνίας (κατακόρυφους) μικροτέρας των 20ο 30' σε οριζόντια δε προβολή γωνία (εύρος) τουλάχιστον διπλασία της εκάστοτε ως άνω γωνίας ουχί δε μικροτέρα των 20ο.

 

3. Οι πλευρές της ως άνω εν οριζόντια προβολή γωνίας εύρους φωτισμού δεν δύνανται να σχηματίζουν μετά του επιπέδου του ανοίγματος γωνίας μικροτέρας των 45ο.

 

4. Ο έλεγχος του φωτισμού γίνεται βάσει των αποτελούντων παράρτημα του παρόντος άρθρου τριών διαγραμμάτων δεικτών φωτισμού δια κατακόρυφους γωνίας 10ο έως 22ο 30' και αντιστοίχου εύρους 20ο έως 45ο έκαστον των οποίων περιλαμβάνει 10 υποδιαιρέσεις.

 

5. Ο συμφώνως προς την προηγούμενη παράγραφο 2 επαρκής φωτισμός του εξεταζομένου ανοίγματος εκ τμήματος ουρανού ορωμένου ύπερθεν του προς αυτού κειμένου κτιρίου δεν απαιτείται εφ' όσον το άνοιγμα δέχεται τον κατά την αυτήν παράγραφο 2 επαρκή φωτισμό εκ του ενός ή εξ αμφοτέρων των πλαγίων του ως άνω κτιρίου έστω και εάν ούτος προέρχεται άνωθεν των εις μείζονα απόσταση κειμένων ετέρων κτιρίων εφ' όσον συνολικώς συμπληρώνεται άθροισμα 10 υποδιαιρέσεων εκ δύο ή περισσότερων δεικτών φωτισμού.

 

6. Το εξεταζόμενο άνοιγμα θεωρείται ότι δέχεται επαρκή φωτισμό και εις περίπτωσιν καθ' ην ούτος προέρχεται εν μέρει άνωθεν και εν μέρει εκ των πλαγίων των προ αυτού κτιρίων εφ' όσον εκ δύο ή περισσότερων δεικτών φωτισμού συμπληρώνεται άθροισμα 10 υποδιαιρέσεων.

 

7. Επί ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου αφιεμένων εντός του σώματος του κτιρίου έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος.

 

nd.8.73.2

nd.8.73.3

nd.8.73.4

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.