Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 94

Άρθρο 94: Πεζοδρόμια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο οικοδομών υποχρεούται να κατασκευάζει τα ρείθρα, τα κράσπεδα και την επικάλυψη του πεζοδρομίου του αντιστοιχούντος εις το πρόσωπον του οικοπέδου του και να συντηρεί αυτά εις καλήν κατάστασιν,τηρών τις ορισμένες διαστάσεις και χρησιμοποιών τα κατάλληλα υλικά κατά τις υποδείξεις της Αρχής. Η εκπλήρωσις της υποχρεώσεως ταύτης πραγματοποιείται μετά την οριστική υψομετρική διαμόρφωση της οδού.

 

Προκειμένου περί βλαβών που προήλθαν εξ εργασιών επί των πεζοδρομίων ή εξ εργασιών υπογείων εν γένει εγκαταστάσεων, υπόχρεοι προς επανόρθωση αυτών είναι οι εκτελούντες τις εργασίας αυτές, εκτός εάν οι βλάβες έγιναν προς εγκατάσταση αγωγών κ.λ.π., εξυπηρετούντων το κτίριον.

 

2. Ο οικοδομών οφείλει επίσης να ζητήσει παρά του Δήμου ή της Κοινότητος τα απαιτούμενα στοιχεία της οριστικής υψομετρικής μελέτης της οδού, τόσον δια την ορθή κατασκευήν του πεζοδρομίου, όσον και δια την ορθή υψομετρικά τοποθέτηση των κτιρίων.

 

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να παρέχουν αμελλητί προς τους ιδιοκτήτες τα ως άνω απαιτούμενα σχετικά στοιχεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.