Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 149/87

ΝΣΚ 149/1987


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 149/1987 (02-03-1987)

 

Σχετικά με το υπ' αριθμόν 63503/11694/1987 έγγραφο ερώτημά σας η γνώμη μας είναι η ακόλουθη.

 

Ι. Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων (ΦΕΚ 270/Δ/1985) βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την εφαρμογή αυτού θεωρούνται τα βιομηχανικά κτίρια, καθώς και οι αποθήκες και δεξαμενές που κατασκευάζονται στο ίδιο γήπεδο. Κατά δε τη παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου:

 

{Επίσης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η επέκταση υφισταμένων Βιομηχανικών εγκαταστάσεων μετά τριετή τουλάχιστον λειτουργία που βεβαιώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

Η παρέκκλιση αφορά εις το ποσοστό καλύψεως του γηπέδου το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφανείας του γηπέδου, το ύψος, τον συντελεστή δομήσεως ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20, τον συντελεστή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως που σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4,2 και στις αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από πλάγια και οπίσθια όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 5 m.

 

Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου.}

 

ΙΙ. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει κατά τη γνώμη μας ότι στη παράγραφο 7 προβλέπονται παρεκκλίσεις από τις γενικώς ισχύουσες για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις διατάξεις της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου, εφόσον πρόκειται για επέκταση συγκεκριμένου βιομηχανικού κτιρίου, ήτοι συγκεκριμένου κτιρίου με το μηχανικό του εξοπλισμό, στο γήπεδό του, όπου έχει λειτουργήσει επί τριετία. Με τις ως άνω δηλαδή παρεκκλίσεις σκοπείται να ευνοηθεί συγκεκριμένο βιομηχανικό κτίριο, σαν συνδυασμός κτιρίου και μηχανικού εξοπλισμού, σ' αυτή δε την έννοια του βιομηχανικού κτιρίου θα αποβλέψει η Διοίκηση κατά τη κρίση της για την έγκριση τέτοιων παρεκκλίσεων.

 

ΙΙΙ. Στη περίπτωση του ερωτήματος, όπως προκύπτει απ' αυτό, η εταιρεία με την επωνυμία ΑΕΒΕΕ ADAMS CHICCOTT λειτουργεί επί τριετία στη θέση Ποσειδωνία και πρόκειται να μεταφέρει το μηχανικό εξοπλισμό της σε άλλο εργοστάσιο (κτίσμα), το οποίο στεγάζεται επί δεκαετία η εταιρεία PERMA SAABE - BOYPOOS HELLAS που παράγει μάλιστα διαφορετικά προϊόντα, για την επέκταση δε του τελευταίου τούτου εργοστασίου ζητεί την θέσπιση παρεκκλίσεων κατά την ως άνω παράγραφο 7.

 

IV. Με τα δεδομένα αυτά φρονούμε ότι η εταιρεία ΑΕΒΕΕ ΑDAMS CHICCOTT δεν μπορεί να τύχει των παρεκκλίσεων αυτών, γιατί δεν πρόκειται περί επεκτάσεως των βιομηχανικών εγκαταστάσεων αυτής στο γήπεδο στο οποίο λειτούργησαν επί τριετία αλλά πρόκειται για μεταφορά και μεταστέγαση του μηχανικού εξοπλισμού της εταιρείας αυτής σε άλλο κτίριο και δημιουργία νέας βιομηχανικής εγκατάστασης κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων.

 

Η παραπάνω υποστηριζόμενη εκδοχή ενισχύεται και από τη σκέψη ότι η επίμαχη παράγραφος 7 έχει εξαιρετικό χαρακτήρα, γιατί εισάγει παρεκκλίσεις από τις γενικώς για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις προβλεπόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις και ως εκ τούτου είναι στενώς ερμηνευτέα.

 

V. Κατ' ακολουθία των εκτεθέντων, στο τιθέμενο ερώτημα περί εγκρίσεως παρεκκλίσεων για την ως άνω εταιρεία προσήκει κατά τη γνώμη μας αρνητική απάντηση.

 

Ο Νομικός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.