Προεδρικό διάταγμα 10/8/00 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

α) Το εδάφιο γ της παραγράφου 6 του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 07-03-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 137/Δ/1991) και στη συνέχεια με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του από 21-06-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 432/Δ/1991) συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Επίσης χωρίς τη διαδικασία του προηγουμένου εδαφίου β είναι δυνατή η καθ' ύψος υπέρβαση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων εφ' όσον στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επιβάλλεται συγκεκριμένο ύψος ως όρος για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.}

 

β) Μετά το εδάφιο β της παραγράφου 7 του άρθρου 4 προστίθενται τα εξής:

 

{Ειδικά για τους θερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος η παραπάνω παρέκκλιση αφορά επί πλέον και στον αριθμό των ορόφων και επιτρέπεται για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων.}

 

γ) Η παράγραφος 11 του άρθρου 4 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 06-08-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 660/Δ/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όπου στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρεται Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η αρμόδια για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας της συγκεκριμένης βιομηχανικής εγκατάστασης υπηρεσία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.