Προεδρικό διάταγμα 1145/81 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Όροι εγκατάστασης βιομηχανιών ή βιοτεχνιών παρασκευής κρεατοσκευασμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προτιθέμενος να εγκαταστήσει βιομηχανία ή βιοτεχνία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων (π.χ. αλλαντοποιία, κονσερβοποιία κ.λ.π.) τα προϊόντα της οποίας θα διατίθενται εις την κατανάλωση, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση εις την κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Νομαρχίας περιλαμβάνουσα τα κάτωθι στοιχεία:

 

α) Διεύθυνση της κατοικίας του αιτούντος, εάν πρόκειται περί εταιρείας αναγράφεται η έδρα της ως και η ιδιότης και η διεύθυνσης κατοικίας του υπογράφοντος υπευθύνου.

 

β) Έδρα και διεύθυνση της επιχειρήσεως, ως και το σήμα αυτής.

 

γ) Γενικόν σχέδιον των εγκαταστάσεων υπό κλίμακα 1:100 τουλάχιστον, συνοδευόμενο υπό λεπτομερούς περιγραφής των χώρων εντός των οποίων θα λαμβάνουν χώραν η συντήρησις των κρεάτων ο τεμαχισμός, η αποστέωσις, η επεξεργασία, η παρασκευή των κρεατοσκευασμάτων, η συσκευασία, η εναποθήκευση και συντήρησις.

 

δ) Περιγραφή του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί δια τις εγκαταστάσεις μετά στοιχείων αφορώντων εις την ύδρευση και αποχέτευση.

 

ε) Απαρίθμηση και περιγραφή του εξοπλισμού, ειδικών μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εργαλείων εργαστηρίου.

 

στ) Το είδος των χρησιμοποιουμένων μέσων δια την μεταφορά των κρεάτων εις την επιχείρησιν, ως και των εκ τούτων παραγομένων προϊόντων.

 

ζ) Ημερησία δυναμικότητα παραγωγής και εναποθηκεύσεως της επιχειρήσεως.

 
2. Εφόσον ήθελε διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι δια του παρόντος Διατάγματος καθοριζόμενοι όροι και μετά προηγούμενη εξέτασιν και έρευνα υπό της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Νομαρχίας και σχετική εισήγησή της χορηγείται δι' αποφάσεως του Νομάρχου η άδεια λειτουργίας της επιχειρήσεως.

 

3. Υπό της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζεται πίνακας επιχειρήσεων που τυγχάνουν αδείας λειτουργίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 και λειτουργουσών απολύτως ικανοποιητικά συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος.

 

Ο ανωτέρω πίνακας κοινοποιείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εις τα κράτη μέλη και εις την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, οι δε περιλαμβανόμενες εις τούτον επιχειρήσεις αποκτούν το δικαίωμα της εξαγωγής προϊόντων και εκτός της χώρας, χορηγείται δε εις αυτές αριθμός κτηνιατρικής εγκρίσεως.

 

Οι χορηγούμενες κατά τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος άδειες ανακαλούνται εφόσον έπαυσαν υφιστάμενες οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν, κοινοποιούμενης της ανακλήσεως εις τα λοιπά Κράτη μέλη και την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

4. Επιχειρήσεις λειτουργούσες κατά την εφαρμογήν του παρόντος διατάγματος και πληρούσες τις διατάξεις αυτού εφοδιάζονται δι' αδείας λειτουργίας, εγγράφονται εις τον πίνακα και λαμβάνουν αριθμόν κτηνιατρικής εγκρίσεως κατά την διαδικασίαν των προηγουμένων παραγράφων.

 

5. Άδειες λειτουργίας διαφόρων επιχειρήσεων παραγωγής κρεατοσκευασμάτων χορηγηθείσες προ της ισχύος του παρόντος εξακολουθούν ισχύουσες επί τριετία εντός της οποίας δέον να προσαρμοσθούν με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 445/1991 (ΦΕΚ 164/Α/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.