Προεδρικό διάταγμα 114/10 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Επιτροπή Προσφυγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συνιστάται μία ή περισσότερες Επιτροπές Προσφυγών που λειτουργούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η θητεία των Επιτροπών. Οι Επιτροπές αποτελούνται από:

 

α. έναν υπάλληλο Υπουργείου ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από Υπουργείο, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πτυχιούχο ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών, ως Πρόεδρο ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό,

 

β. έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ή έναν Έλληνα υπήκοο που υποδεικνύεται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και

 

γ. έναν νομικό, με εξειδίκευση στο προσφυγικό δίκαιο ή το δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ως μέλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 113/2013 (ΦΕΚ 146/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 167/2014 (ΦΕΚ 252/Α/2014), με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016).

 

2. Οι υπάλληλοι των Υπουργείων - μέλη των Επιτροπών ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον οικείο Υπουργό. Το ως άνω γ' μέλος των Επιτροπών επιλέγεται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της. Δικηγόροι που ορίζονται ως μέλη των ως άνω Επιτροπών δεν αναλαμβάνουν υποθέσεις πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν υποθέσεις μετανάστευσης ή διεθνούς προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν ενώπιον των αρχών. Σε περίπτωση μη προσέλευσης για οποιονδήποτε λόγο, πλην ανωτέρας βίας, των β' και γ' μελών των Επιτροπών και των αναπληρωτών τους επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παρότι κλήθηκαν νομίμως, ορίζονται στη θέση τους υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

3. Οι πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών είναι πλήρους απασχόλησης. Στην κάθε Επιτροπή εξασφαλίζεται πενταμελής γραμματειακή υποστήριξη από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Στα μέλη των επιτροπών ορίζεται αποζημίωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 2 (γ) του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύει. Η αποζημίωση των εκπροσώπων της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες καταβάλλεται στο φορέα αυτό.

 

4. Οι Επιτροπές Προσφυγών αποφαίνονται επί των προσφυγών των περιπτώσεων του άρθρου 25 παράγραφος 1 εδάφιο (α) εντός 6 μηνών, για δε τις λοιπές προσφυγές εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης προσφυγής σε κάθε περίπτωση. Οι Επιτροπές λειτουργούν με βάση κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

 

5. Η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίζει τη μη κλήση του προσφεύγοντος όταν κρίνει ότι μπορεί να λάβει απόφαση επί της προσφυγής από τα στοιχεία του φακέλου. Αν τα στοιχεία του φακέλου δεν επαρκούν για τη λήψη απόφασης επί της προσφυγής, η Επιτροπή Προσφυγών καλεί τον προσφεύγοντα να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία 10 ημερών από την επίδοση της κλήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 ή να εμφανιστεί ενώπιόν της. Στην τελευταία περίπτωση ο προσφεύγων ενημερώνεται το αργότερο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασής του και σε γλώσσα που κατανοεί για τον τόπο και την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής του, καθώς και για το δικαίωμά του να παραστεί αυτοπροσώπως ή και με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλό του ενώπιον της Επιτροπής, για να εκθέσει προφορικά, με τη βοήθεια κατάλληλου διερμηνέα, τα επιχειρήματά του και να δώσει διευκρινίσεις ή να υποβάλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία. Σε υποθέσεις στις οποίες υφίσταται σχετική γνωμοδότηση εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση επί της προσφυγής από τα στοιχεία του φακέλου.

 

Σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται ακρόαση του προσφεύγοντα όταν αυτός υποβάλει σχετικό αίτημα τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την εξέταση της προσφυγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 167/2014 (ΦΕΚ 252/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016).

 

6. Οι Επιτροπές Προσφυγών δύνανται να εξετάζουν κατά προτεραιότητα προσφυγές οι οποίες αφορούν:

 

α. άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ή

β. άτομα που υποβάλλουν αίτηση ενόσω κρατούνται, υποβάλλουν αίτηση βάσει του άρθρου 24 ευρισκόμενα σε ζώνες διέλευσης λιμένων ή αερολιμένων της χώρας, ή

γ. άτομα που υπάγονται στις διαδικασίες του Κανονισμού 343/2003, ή

δ. άτομα για τα οποία η Ελληνική Αστυνομία με αιτιολογημένο έγγραφό της αναφέρει ότι συνιστούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της χώρας, ή ε. απόρριψη μεταγενέστερης αίτησης διεθνούς προστασίας κατά το στάδιο του παραδεκτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 113/2013 (ΦΕΚ 146/Α/2013).

 

7. (πρώην 6) Η απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών επιδίδεται στον αιτούντα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 και κοινοποιείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Απόφαση που απορρίπτει προσφυγή τάσσει στον αιτούντα προθεσμία αναχώρησής του από τη χώρα η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 113/2013 (ΦΕΚ 146/Α/2013).

 

8. (πρώην 7) Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχει το δικαίωμα άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Προσφυγών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 113/2013 (ΦΕΚ 146/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.