Προεδρικό διάταγμα 1180/81 - Άρθρο pb

Παράρτημα Β: Τεχνικές προδιαγραφές μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων εγκαταστάσεις τύπου Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ονομασία και είδος επιχείρησης

 

Επωνυμία, είδος εγκαταστάσεως, μέγεθος, διεύθυνσις έδρας, τηλέφωνον έδρας, αρμόδιοι επί θεμάτων σχετικών με το περιεχόμενον της μελέτης.

 

2. Περίληψη

 

Περιγραφή του έργου.

 

3. Γεωγραφική θέση

 

Τοποθεσία (περιγραφή περιοχής, τοπογραφικό σκαρίφημα)

 

4. Υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης

 

Συνοπτική περιγραφή των υφισταμένων πηγών ρυπάνσεων υπό άλλων αιτίων και εκτίμησις της καταστάσεως του περιβάλλοντος.

 

5. Λειτουργία της εγκατάστασης

 

5.1 Φάσεις λειτουργίας.

 

Περιγραφή της λειτουργίας των διαφόρων μονάδων της εγκαταστάσεως (παραγωγική διαδικασία κ.λ.π. ως επίσης και των τυχόν μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, κ.λ.π.) κατά φάσεις, συνοδευομένης υπό σχεδιαγραμμάτων ροής εις τα οποία να περιγράφονται το είδος, το μέγεθος και η παραγωγική ικανότης του εξοπλισμού της.

 

Επίσης, να δίδεται αναλυτικώς το είδος και οι ποσότητες των εισερχομένων και εξερχομένων υλικών ως επίσης και το γενικόν ισοζύγιον υλικών.

 

5.2 Σχέδιον κατόψεως της εγκαταστάσεως.

 

Σχέδιον κατόψεως της εγκαταστάσεως εις κλίμακα 1:100 έως 1:500, εις το οποίον θα σημειώνονται λεπτομερώς:

 

Η ακριβής θέσις και χαρακτηρισμός όλων των κτισμάτων των εγκαταστάσεων.
Τα σημεία εκπομπής αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκαταστάσεως προς οιονδήποτε αποδέκτη.

 

5.3. Χρήσις ύδατος και ενεργείας.

 

α) Συνοπτική περιγραφή του τρόπου υδρεύσεως της εγκαταστάσεως (πηγή και σημεία υδροληψίας, απαιτούμενες παροχές, σύστημα υδρεύσεως, κυκλώματα ύδατος).

 

β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τον τρόπον υδρεύσεως της εγκαταστάσεως.

 

γ) Γενικά στοιχεία χρήσεως ύδατος, ηλεκτρικής ενεργείας, και καύσιμων και εφικτές εναλλακτικές λύσεις χρήσεως (π.χ. διαφορετικοί τρόποι ψύξεως υδάτων).

 

5.4. Πρώτες ύλες - Προϊόντα.

 

α) Κατάλογος πρώτων υλών, προσθέτων υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την λειτουργία των διαφόρων μονάδων της εγκαταστάσεως, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων, εις τον οποίον να φαίνεται το είδος, οι ποσότητες και τα μέτρα μεταφοράς.

 

β) Ειδικότερα απογραφή τυχόν τοξικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να αποθηκευθούν εις την εγκατάσταση.

 

5.5. Απόβλητα.

 

5.6. Αέρια απόβλητα.

 

Στοιχεία αφορώντα εις τις πηγές, την ποσότητα και την ποιότητα των αναφερομένων αερίων αποβλήτων της εγκαταστάσεως προ της επεξεργασίας (ποιότης και ποσότητες εκπεφρασμένες εις kg/παραγόμενη μονάδα προϊόντος ή πρώτης ύλης, mg/L ή g Kg/ώρα).

 

α) Αέρια - Ατμοί - Αερολύματα.

 

Εκπομπές αερίων, ατμών ή αερολυμάτων εις υψηλή στάθμη (καπνοδόχος) και χαμηλή στάθμη (διάχυσις) οι οποίες προκαλούνται εκ της λειτουργίας των διαφόρων μονάδων εγκαταστάσεως.

 

Εις περιπτώσεις υπάρξεως περισσοτέρων της μιας εκπομπών αερίων, ατμών ή αερολυμάτων, να δοθούν κεχωρισμένως πληροφορίες δι' εκάστην.

 

β) Σωματίδια.

 

Εκπομπές σωματιδίων οι οποίες προκαλούνται εκ της λειτουργίας των διαφόρων μονάδων της εγκαταστάσεως. Όπου προβλέπονται περισσότερα του ενός σημεία εκπομπής σωματιδίων δια μιαν μονάδα, θα πρέπει να δοθούν κεχωρισμένως δι' έκαστον στοιχεία.

 

γ) Καπνός.

 

Εκπομπές καπνού οι οποίες προκαλούνται εκ της λειτουργίας διαφόρων μονάδων της εγκαταστάσεως.

 

δ) Σκόνη.

 

Λεπτομέρειες δια τις λειτουργίας οι οποίες προκαλούν σκόνη και οι οποίες επηρεάζουν το ευρύτερο περιβάλλον πέριξ του εργοστασίου (π.χ. μεταφορά προϊόντων χύδην, αποθήκευσις κ.λ.π.).

 

5.7. Υγρά απόβλητα.

 

Ποσότητες ύδατος οι οποίες χρησιμοποιούνται εις την εγκατάσταση με αναλυτική περιγραφή των χρήσεων και των αναγκαίων ποσοτήτων ύδατος, εις εκάστην μονάδα εγκαταστάσεως κεχωρισμένως ως και των ποσοτήτων των παραγομένων αποβλήτων.
Στοιχεία υγρών αποβλήτων δι' εκάστην πηγή κεχωρισμένως προ τυχόν επεξεργασίας (ποιότης και ποσότητες εκπεφρασμένες εις Kg παραγόμενη μονάδα προϊόντος ή πρώτης ύλης mg/L ή g ή Kg/ώρα).
Ονομαστικά ο πρώτος, οι ενδιάμεσοι και ο τελικός αποδέκτης εκάστης εκβολής υγρών αποβλήτων και επισήμανσις εις τον χάρτη της παραγράφου 7.
Πραγματοποιούμενες ή προβλεπόμενες χρήσεις ύδατος των διαφόρων αποδεκτών.

 

5.8. Στερεά απόβλητα - Ιλύες - Τοξικά απόβλητα - Απορρίμματα.

 

Τύποι, ποιότης και ποσότητες εκπεφρασμένες εις παραγόμενα εκ της εγκαταστάσεως στερεά απόβλητα, ιλύες, τοξικά απόβλητα ή απορρίμματα.
Να αποδοθούν εις τον χάρτη της παραγράφου 7 οι θέσεις απορρίψεως των στερεών αποβλήτων.

 

5.9. Θόρυβος.

 

Αναμενόμενα επίπεδα θορύβου κατά την λειτουργία (κανονική και εντατική, ημέρα και νύχτα) της εγκαταστάσεως εις χαρακτηριστικά σημεία της εκτάσεως.
Δευτερογενείς αιτίες αυξήσεως του θορύβου π.χ. κίνησις βαρέων οχημάτων κ.λ.π.

 

6. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων

 

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την λειτουργία της εγκαταστάσεως.

 

Να προταθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία θα ληφθούν κατά κατηγορία επιπτώσεων:

 

6.1. Αέρια απόβλητα (παράγραφοι 5.3, 6.1).

 

Μέτρα προστασίας.
Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των αερίων αποβλήτων(π.χ. επιλογή καυσίμων και μεθόδων που περιορίζουν τις εκπομπές, ανακύκλωσις αερίων, συστήματα επεξεργασίας αερίων εκπομπών κ.λ.π.).
Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων εκπομπών μετά την επεξεργασία (ποιότης και ποσότητες).

 

6.2. Υγρά απόβλητα (5.2, 5.3).

 

Μέτρα προστασίας.
Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των υγρών αποβλήτων (π.χ. επιλογή μεθόδων παραγωγής που περιορίζουν την κατανάλωση ή την ρύπανση των υδάτων. Πρόληψις των συμπτωματικών ρυπάνσεων εις το επίπεδον της παραγωγής όπως επί παραδείγματι δια λεκανών κατακρατήσεως, αυτομάτων συστημάτων ελέγχου ροής υγρών κ.λ.π.).
Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και παράμετροι ποιότητες των υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία (ποιότης και ποσότητες εκπεφρασμένες εις μονάδας kg/παραγόμενη μονάδα, mg/L και g ή Kg/ώρα).

 

6.3. Στερεά απόβλητα - Ιλύες - Τοξικά απόβλητα - Απορρίμματα.

 

Μέτρα προστασίας,
Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διαθέσεώς των π.χ. έδαφος, θάλασσα, υπογείως, ανακύκλωσις κ.λ.π.
Χαρακτηριστικά διαθέσεως (τρόπος μεταφοράς, θέσις διαθέσεως, ή ανακύκλωσης) δι' εκάστην λύση.
Μέτρα περιορισμού των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων, όπως π.χ. επιλογή μεθόδων οι οποίες περιορίζουν την παραγωγή, διαχωρισμός των απορριμμάτων τα οποία δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν.

 

7. Πίνακες - Χάρτες

 

Να συμπληρωθούν οι συνημμένοι πίνακες εφ' όσον υπάρχουν τα στοιχεία.

 

Χάρτης προσανατολισμού 1:200.000.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.