Προεδρικό διάταγμα 118/07 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

 

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φόρο Προστιθέμενης Αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

 

γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.

 

2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.

 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από την σύμβαση.

 

4. Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος.

 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη Εξοφλήθηκε.

 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη Εξοφλήθηκε.

 

ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.

 

5. Ειδικά για προμήθειες εξωτερικού:

 

Ι. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Όταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα μπορεί να χορηγείται προκαταβολή.

 

II. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 

α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT:

 

(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του αρμοδίου Υπουργείου ή φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.

 

(2) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν.

 

(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.

 

(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.

 

(5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν.

 

(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.

 

(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα.

 

(8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτή, με το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης.

 

β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης CIF. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί.

 

γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF:

 

(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση CIF.

 

(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρείας που να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος.

 

(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.

 

δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης Ελεύθερον.

 

(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή, στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος.

 

(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη Εξοφλήθηκε.

 

(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη Εξοφλήθηκε.

 

(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνείς γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.

 

6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.

 

7. Η επιτροπή παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον προμηθευτή τα σχετικά τιμολόγια, η αρμόδια Υπηρεσία, υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 18 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής να διαβιβάσει όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με την πληρωμή στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων).

 

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου υποχρεούται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 18 εργασίμων ημερών από της υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών, να ελέγξει και να τα διαβιβάσει στον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.

 

Η αρμόδια για τη συγκεκριμένη πληρωμή Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών οφείλει να εκδώσει και να αποστείλει στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του προμηθευτή Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 9 εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία επιστροφής των δικαιολογητικών πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο με σχετική έγκριση πληρωμής,

 

Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Δεν συμπεριλαμβάνεται, επίσης, καθυστέρηση στην υποβολή των δικαιολογητικών πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία προμηθειών της αναθέτουσας αρχής προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία οφείλεται σε έλλειψη σχετικών πιστώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.