Προεδρικό διάταγμα 118/07 - Άρθρο 5a

Άρθρο 5Α: Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις του παρόντος, οι οποίες συνοπτικά παρατίθενται, ως κατωτέρω:

 

Α. Κλειστοί διαγωνισμοί

 

1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής:

 

α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παράγραφος 2 εδάφιο α.

 

β. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παράγραφος 2 περίπτωση β και

 

γ. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους του άρθρου 18 παράγραφος 1.

 

2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:

 

α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατ' άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 4 εδάφιο α.

 

ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 4 εδάφιο α.

 

iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, κατ' άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση γ.

 

iv. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παράγραφος 2 περίπτωση δ, ε και ζ.

 

ν. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται, κατ' άρθρο 8 παράγραφος 2. περίπτωση στ, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4.

 

vi. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται από τη διακήρυξη, κατ' άρθρο 2 παράγραφος 3.

 

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και δηλώσεις του άρθρου 18 παράγραφοι 2 ή 3, κατά περίπτωση.

 

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

 

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 εδάφιο α:

 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παράγραφοι 2 ή 3, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 4 εδάφιο β.

 

Β. Ανοικτοί διαγωνισμοί

 

1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με τη προσφορά στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:

 

α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατ' άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α.

 

ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β.

 

iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, κατ' άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση γ.

 

iv. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται, κατ' άρθρο 8 παράγραφος 2 περίπτωση στ, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4.

 

ν. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8Α παράγραφος 3, εφόσον από τη διακήρυξη απαιτούνται δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου, για τον προσφέροντα ή / και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση.

 

vi. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατ' άρθρο 18 παράγραφος 1.

 

vii. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται από τη διακήρυξη, κατ' άρθρο 2 παράγραφος 2.

 

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και δηλώσεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 ή 3, κατά περίπτωση.

 

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά

 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 εδάφιο α, τα εξής:

 

ί.Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παράγραφος 2 ή 3, κατά περίπτωση.

 

ii. Όποια από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8Α παράγραφοι 1 και 2, κατά περίπτωση, ζητούνται από τη διακήρυξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.