Προεδρικό διάταγμα 118/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

1. Ιδρύεται Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

2. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που ανήκουν στο μετονομαζόμενο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

 

3. Όλες οι λοιπές υπηρεσίες του μετονομαζόμενου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως είναι διαμορφωμένες κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που ανήκουν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, παραμένουν και λειτουργούν στο μετονομαζόμενο με το παρόν, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και για τα θέματα και τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2, νοείται εφεξής ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

6. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπάγονταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

 

7. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βαρύνουν έως 31-12-2013 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για το μετονομαζόμενο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.