Προεδρικό διάταγμα 11/2/95d - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500,00 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση: των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.

 

α) τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 180,00 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 απαιτείται όπως:

 

α) Στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια: 50,00 m2 και ελάχιστη άποψη πλευρά: 5,00 m και

 

β) Τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας τους.

 

β) Σε περίπτωση που προκύπτει επιφάνεια κτιρίου μεγαλύτερη των 400,00 m2 επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου του.

 

5. Ο συντελεστής των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου από 0 m2 έως 500 m2, 0,8.

β) Για το τμήμα του οικοπέδου από 500 m2 έως 2.000 m2, 0,6.

γ) Για το τμήμα του οικοπέδου από 2.000 m2, και άνω 0,4.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που θα ανεγερθούν: 9,00 m.

 

7. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2,00 m και μέγιστη κλίση 30%.

 

8. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis). Επιβάλλεται η διαμόρφωση ζώνης υψηλού πρασίνου πλάτους 10 m στο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων και παράλληλα με το όριο Δ, Γ, Ζ, Ε του χώρου Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και Παιδικής χαράς.

 

9. Για τη χορήγηση της οικοδομικής απαιτείται:

 

α) έγκριση από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία και

β) έγκριση ύψους των κτιρίων από την Αεροπορία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.