Προεδρικό διάταγμα 129/10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διάρθρωση-αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης αρμοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Περιφέρειας, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, τον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή της πληρωμής κάθε είδους δαπάνης (με εντολή του/της Γενικού/ης Διευθυντή/Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας) και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

2. Τη Διεύθυνση Οικονομικού απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Εφαρμογών

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Προσόδων και Περιουσίας

γ. Τμήμα Προμηθειών

δ. Τμήμα Μισθοδοσίας

ε. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Δημοσιονομικού Ελέγχου

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα ως εξής:

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο ιδίως:

 

Για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού,
Στη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
Στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας,
Στην παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης
Για την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις.
Για την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.
Στη σύνταξη μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων-δημοσιονομικών αναφορών και αποστολή όπου απαιτείται.
Στην ανάρτηση μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων στο πρόγραμμα Διαύγεια
Στην αποστολή μηνιαίας έκθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Στη σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Στην τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
Στην καταχώρηση όλων των παραστατικών δαπανών στο λογιστικό σύστημα
Τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως:

 

για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως για τη διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη
για την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς
για την είσπραξη όλων των εσόδων
την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης
Τηρεί το φυσικό ταμείο και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες
Για την μέριμνα της διενέργειας συμψηφισμών και την απόδοση στο δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των φόρων, κρατήσεων και οφειλών των δικαιούχων.
Για την ενημέρωση των δικαιούχων ως προς την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και της πληρωμής των.
Για την καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.
για τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας.
Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοση τους.
Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων.
Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενό του αρχεία και βιβλία

 

γ. Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως:

 

για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας
τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ή περισσότερες της μίας των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων.
Το τμήμα αυτό διεξάγει τη διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της Περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο
μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων
Τηρεί Αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 

δ. Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως:

 

για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας
της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας.
Το τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων στα αντίστοιχα ταμεία και την ηλεκτρονική τους υποβολή όπου απαιτείται
Την τήρηση των σχετικών αρχείων μισθοδοτικών καταστάσεων και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας
Την σύνταξη των οικονομικών στοιχείων των προς συνταξιοδότηση υπαλλήλων.
Την έκδοση και αποστολή των μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών στους υπαλλήλους, καθώς και την αποστολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών όλης της Περιφέρειας στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Την ενημέρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις πρόσθετες αμοιβές των υπαλλήλων, καθώς και των επικουρικών ταμείων ασφάλισης με την αποστολή καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών.
Την καταβολή όπου απαιτείται εφάπαξ αποζημίωσης, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων.
Είναι επίσης αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και για τη μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων

 

ε. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως:

 

Τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
Για τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014.
Για την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της έδρας της Περιφέρειας, και την προώθηση τους εφόσον απαιτείται στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των χρηματικών ενταλμάτων, όσο και των συμβάσεων που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο αυτού.
Την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
Την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
Για τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων προεδρικού διατάγματος.
Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της περιφέρειας την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 18571/229218/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4346/Β/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.