Προεδρικό διάταγμα 129/10 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διάρθρωση - αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολιτικής Γης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης ανάγονται ιδίως στην παραχώρηση εκτάσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την εκποίηση, ανταλλαγή και προστασία εποικιστικών εκτάσεων και την έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων κυριότητας, τη σύνταξη τοπογραφικών προγραμμάτων, τη συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους, τη σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση θεματικών χαρτών με στοιχεία που συλλέγονται επιτόπου, καθώς και την περιοδική ενημέρωση των τοπικών θεματικών χαρτών με τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί, τη χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραμμάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών καθώς και την έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτημάτων.

 

2. Τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Τοπογραφίας

 

β. Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού

 

3. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της προηγούμενης παραγράφου είναι οι ακόλουθες:

 

α. Στο Τμήμα Τοπογραφίας ανήκουν ιδίως οι εξής αρμοδιότητες:

 

α.α. Η αναγνώριση και εκτίμηση των φυσικών και κοινωνικών συνθηκών των περιοχών στις οποίες θα εκτελεστούν εργασίες και η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για κάθε περίπτωση.

 

α.β. Η σύνταξη σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς προγραμμάτων εργασιών αναδασμού διαχωρισμών, διανομών, κτηματολογίων και γεωτοπογραφήσεων, η μέριμνα για την έγκρισή τους και η εκτέλεση αυτών.

 

α.γ. Η εκτέλεση εργασιών αναδασμού, διαχωρισμών, διανομών κτηματολογίων και γεωτοπογραφήσεων και η μέριμνα έγκρισής τους.

 

α.δ. Η ανάθεση κάθε είδους εργασιών και μελετών αναδασμού και διανομών εκτάσεων ή επιμέρους φάσεων αυτών σε ιδιωτικά, τεχνικά ή άλλα μελετητικά γραφεία ή εταιρείες ή φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μελετών.

 

α.ε. Η συμμετοχή υπαλλήλων του τμήματος αυτού στις επιτροπές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως αναφορικά με αναδασμούς και τον εποικισμό, οι οποίες συγκροτούνται με αποφάσεις της περιφέρειας.

 

α)στ. Η συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους, η κατανομή τους στην Περιφέρεια και η ανάθεση σε αυτά εργασιών υπαίθρου των προγραμμάτων της τοπογραφικής υπηρεσίας.

 

α.ζ. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και τεχνικοδιοικητική καθοδήγηση από τους ελεγκτές των τοπογραφικών συνεργείων, των τοπογραφικών εργασιών, μέχρι την παραγωγή του τελικού και κτηματολογικού αποτελέσματος.

 

α.η. Οι υπολογισμοί των τριγωνομετρικών δικτύων όλων των εργασιών της περιφέρειας.

 

α.θ. Η χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων των εκτελούμενων εργασιών και η προετοιμασία στοιχείων για μηχανογραφική επεξεργασία.

 

α.ι. Η συλλογή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και παράδοση στο αρχείο όλων των πληροφοριών για τη γη, ιδίως των κτηματολογικών και φυσικών διαθέσιμων που συλλέγονται σε κάθε εργασία υπαίθρου.

 

α)ι.α. Η τεχνική μελέτη των θεμάτων που αναφύονται στην περιοχή αρμοδιότητας της διεύθυνσης, η μεταφορά και χρησιμοποίηση νέας τεχνολογίας και μεθόδων, η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού και η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη χρησιμοποίηση νέων μεθόδων εργασίας και οργάνων μετρήσεων.

 

α)ι.β. Η τήρηση τεχνικού αρχείου, με όλα τα πρωτότυπα και κυρωμένα τεχνικά και κτηματολογικά στοιχεία των εκτελούμενων εργασιών, η αναπαραγωγή διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων και η διάθεσή τους σε υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδιώτες.

 

α)ι.γ. Η τήρηση αρχείου τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου.

 

α)ι.δ. Η τήρηση αρχείου δημοσίων εκτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

α)ι.ε. Η μέριμνα για την κύρωση και προώθηση των εκτελούμενων κτηματολογικών εργασιών, η ενημέρωση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με τις επερχόμενες μεταβολές και η τήρηση του μητρώου των εργασιών.

 

α)ι)στ. Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την ενοποίηση σχεδίων και την παραγωγή τους σε διάφορες κλίμακες, η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες μελέτη και χάραξη παράλληλων έργων σε εκούσιους αναδασμούς.

 

α)ι.ζ. Η συνεργασία με τους αρμόδιους για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου φορείς για την τήρηση ενιαίων προδιαγραφών παραγωγής κτηματολογικού προϊόντος, την αμφίδρομη διακίνηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και αναγωγή τους σε ενιαίο προβολικό σύστημα για τον έλεγχο χρήσεων της γης και την εποπτική παρουσίαση των διαφόρων δραστηριοτήτων στο γεωγραφικό χώρο.

 

α)ι.η. Η σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση θεματικών χαρτών, με στοιχεία που θα συλλέγονται επιτόπου, καθώς και η περιοδική ενημέρωση των τοπικών θεματικών χαρτών με τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί

 

α)ι.θ. Η χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραμμάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών και η έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτημάτων και παραπόνων.

 

α.κ. Ο τεχνικοδιοικητικός έλεγχος γραφείου των εργασιών αναδασμού και διανομών, η σύνταξη πινάκων και σχεδιαγραμμάτων των εργασιών αυτών και η προώθησή τους.

 

α)κ.α. Η σχεδίαση όλων των εκτελούμενων εργασιών, η σχεδίαση αποσπασμάτων διαγραμμάτων για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών και πολιτών και γενικά κάθε σχεδιαστική εργασία της διεύθυνσης.

 

α)κ.β. Η μέριμνα για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης των εργασιών και η έκδοση προς τούτο των αναγκαίων τεχνικών εγκυκλίων, η ευθύνη χρήσης και προσαρμογής σε σύγχρονα όργανα και τεχνολογία, η εφαρμογή μεθόδων πληροφορικής και φωτογραμμετρίας κατά την εκτέλεση και τον έλεγχο των εργασιών.

 

α)κ.γ. Η παραλαβή και φύλαξη των γεωδαιτικών και τοπογραφικών οργάνων και των συμπληρωματικών εργαλείων, υλικών και μηχανημάτων της διεύθυνσης, η μέριμνα για την επισκευή και συντήρησή τους και η τήρηση βιβλίου Αποθήκης οργάνων και υλικού..

 

β. Στο Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού ανήκουν ιδίως οι εξής αρμοδιότητες:

 

β.α. Η παραχώρηση εκτάσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα για την ίδρυση ή επέκταση επαρχιακών βιομηχανιών ή βιοτεχνικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

 

β.β. Η εκποίηση κοινόχρηστων και διαθέσιμων εποικιστικών εκτάσεων.

 

β.γ. Η ανταλλαγή εποικιστικών εκτάσεων με απαλλοτριωθείσες λόγω δημόσιας ωφέλειας.

 

β.δ. Η μεταβίβαση εκτάσεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού.

 

β.ε. Η προστασία των εποικιστικών εκτάσεων από αυθαίρετες καταλήψεις.

 

β)στ. Η χορήγηση άδειας για εκποίηση ιδιωτικών εκτάσεων.

 

β.η. Ο αναδασμός της γης και μεγέθυνση γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τις παρεχόμενες από το νόμο σχετικές διευκολύνσεις.

 

β.θ. Η παραχώρηση αυθαίρετα κατεχομένων εκτάσεων και η βεβαίωση του οφειλόμενου τιμήματος για αγροτική, κτηνοτροφική και οικοπεδική αποκατάσταση.

 

β.ι. Η εκμίσθωση κοινόχρηστων και διαθέσιμων εποικιστικών εκτάσεων για καλλιέργεια και για οποιαδήποτε εκμετάλλευση σε αγροτικούς συνεταιρισμούς οποιασδήποτε μορφής και σε ομάδες παραγωγών.

 

β)ι.α. Η έκδοση, διόρθωση και ακύρωση κάθε τύπου τίτλων κυριότητας.

 

β)ι.β. Η βεβαίωση τιμήματος επί παραχωρούμενων γεωργικών και οικοπεδικών κλήρων, καθώς και

 

β)ι.γ. Η τήρηση του αρχείου του τμήματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.