Προεδρικό διάταγμα 12/2/80

ΠΔ 12-02-1980: Περί τροποποιήσεως του από 14-09-1979 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ψυχικού (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-02-1980: Περί τροποποιήσεως του από 14-09-1979 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ψυχικού (Αττικής), (ΦΕΚ 152/Δ/1980), 06-03-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμό ΕΔ2A/04/20/ΦΘ.2.1.1/1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικατάστασης της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ.2.1.1/1978 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

3. την υπ' αριθμό 11/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Τα εδάφια β' και γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του από 14-09-1979 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ψυχικού (Αττικής) αντικαθίστανται ως κάτωθι:

 

{β) Εκάστη οικοδομή δεν επιτρέπεται να έχει μήκος προσόψεως μεγαλύτερο των 45 m.

 

Ο περιορισμός ούτος εφαρμόζεται και εις περίπτωσιν κτιρίου, του οποίου το πρόσωπον ή τα πρόσωπα είναι γραμμή τεθλασμένη, υπό γωνία εξέχουσα άνω των 135o.

 

Εις αυτήν την περίπτωσιν η ως άνω τεθλασμένη γραμμή θεωρείται ευθεία και το συνολικόν μήκος της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 m.

 

γ) Απαγορεύεται η καλυπτόμενη υπό οικοδομής επιφάνεια να είναι μεγαλύτερη των 650 m2.}

 

Στον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 12-02-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.