Προεδρικό διάταγμα 136/10

ΠΔ 136/2010: Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 136/2010: Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, (ΦΕΚ 229/Α/2010), 27-12-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 280 και ειδικότερα της παραγράφου VI του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την αριθμόν 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β/2009).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Τη Δ 255/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α: Βασική Διάρθρωση

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 5: Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

Άρθρο 6: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

 

Κεφάλαιο Β: Διάρθρωση οργανικών μονάδων - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Οργανικές μονάδες υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Άρθρο 9: Οργανικές μονάδες υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Άρθρο 10: Οργανικές μονάδες υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 11: Προσωπικό Ειδικών Θέσεων

 

Κεφάλαιο Β: Κατηγορίες και Κλάδοι μόνιμου προσωπικού

 

Άρθρο 12: Διάκριση θέσεων και κατηγορίες

Άρθρο 13: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 14: Θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο (οργανικές θέσεις)

Άρθρο 15: Θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Κεφάλαιο Γ: Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

 

Άρθρο 16: Θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα (οργανικές θέσεις)

Άρθρο 17: Θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα (προσωποπαγείς θέσεις)

Άρθρο 18: Κατανομή θέσεων τακτικού προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Κεφάλαιο Δ: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 

Άρθρο 19: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 20: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Άρθρο 21: Προϊστάμενοι Τμημάτων

 

Μέρος Τρίτο: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-12-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.