Προεδρικό διάταγμα 13/4/89h - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται κατά τομείς I, II και III όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.

 

Α. Τομέας I.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8 m.

 

5. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος αυτής δύναται να φθάσει μέχρι 2 m.

 

6. Σε περίπτωση κατασκευής των κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis) το ύψος αυτών προσαυξάνεται κατά 1 m.

 

Β. Τομέας II.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8 m.

 

5. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος αυτής δύναται να φθάσει μέχρι 2 m.

 

6. Σε περίπτωση κατασκευής των κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis) το ύψος αυτών προσαυξάνεται κατά 1 m.

 

Γ. Τομέας III.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 50% της επιφανείας τους.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8 m.

 

5. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυξάνεται κατά 2 m.

 

6. Σε περίπτωση κατασκευής των κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis) το ύψος αυτών προσαυξάνεται κατά 1 m.

 

Δ. 1. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 των ενοτήτων Α, Β, Γ θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα: α) τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2

 

β) τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου και των παραγράφων 1 και των ενοτήτων Α, Β, Γ τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

Ε. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 των ενοτήτων Α, Β, Γ ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,2 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 που βρίσκονται εντός των πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Παγκρατίου και Καλυβιών - Ρεβενιών, εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 

ΣΤ. 1. Στην περιοχή της Ανατολικής Άμπλιανης πάνω από την οδό Αλατόστρατα και μέχρι το στρατόπεδο Τσαλτάκη, όπως φαίνεται με εστιγμένη γραμμή στα ίδια ως άνω διαγράμματα επιβάλλεται η κατασκευή στέγη ύψους μέχρι 2 m.

 

2. Στην περιοχή πάνω Ρεβένια-Καλύβια, όπως φαίνεται με μαύρη διαγράμμιση στα ίδια διαγράμματα επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους μέχρι 2 m και απαγορεύεται η ανέγερση κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.