Προεδρικό διάταγμα 143/10 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30-06-2011.

 

2. Οι ακόλουθες θέσεις του υπηρετούντος προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα συνιστώνται μέχρι και την 30-06-2011. Από την 01-07-2011 έχουν ενταχθεί στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ του νόμου 3852/2010.

 

A) Θέσεις μόνιμου προσωπικού (οργανικές θέσεις)

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει 11 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 37 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών: Περιλαμβάνει 24 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων: Περιλαμβάνει 5 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 1 θέση

 

B) Θέσεις μόνιμου προσωπικού (προσωποπαγείς θέσεις)

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει 2 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 3 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο): Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις

 

Γ) Θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (οργανικές θέσεις)

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων: Περιλαμβάνει 3 θέσεις

 

Δ) Θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων: Περιλαμβάνει 1 θέση

 

Ε) Θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού

1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού

 

3. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της παραγράφου 1 και των οργανικών τους μονάδων επιλέγονται από τις κατηγορίες και τους κλάδους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 παράγραφος 7 και 22 παράγραφος 7 περίπτωση α' του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.