Προεδρικό διάταγμα 145/10

ΠΔ 145/2010: Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 145/2010: Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 238/Α/2010), 27-12-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και των άρθρων 186 και 283 παράγραφος 3 του ίδιου νόμου.

 

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν 2672/2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β/2009)

 

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, ετήσια δαπάνη ύψους 235.486,32 €, περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται, κατ' έτος, προς τούτο, στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.

 

4. Την υπ' αριθμόν Δ257/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Τμήμα Α: Κεντρική Υπηρεσία - Περιφερειακές Υπηρεσίες

 

Κεφάλαιο Α: Βασική Διάρθρωση

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β: Διάρθρωση οργανικών μονάδων - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 3: Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

Άρθρο 4: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Άρθρο 5: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Άρθρο 6: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Άρθρο 7: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων

Άρθρο 8: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Άρθρο 9: Διάρθρωση-Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 10: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Άρθρο 11: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοίκησης

Άρθρο 12: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού

Άρθρο 13: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων

Άρθρο 14: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Άρθρο 15: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

Άρθρο 16: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Άρθρο 17: Διεύθυνση Πολιτικής Γης

Άρθρο 18: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Άρθρο 19: Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Άρθρο 20: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Άρθρο 21: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού

Άρθρο 22: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων

Άρθρο 23: Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Άρθρο 24: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων

Άρθρο 25: Διεύθυνση Τμήματος Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 26: Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Άρθρο 27: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 28: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας

Άρθρο 29: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων

Άρθρο 30: Διάρθρωση - αρμοδιότητες Διευθύνσεων Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων

 

Τμήμα Β: Αυτοτελής διεύθυνση, αυτοτελή τμήματα και γραφεία

 

Άρθρο 31: Νομική Υπηρεσία

Άρθρο 32: Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 33: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 34: Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών

Άρθρο 35: Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

Μέρος δεύτερο: Προσωπικό

 

Τμήμα Α

 

Άρθρο 36: Προσωπικό Ειδικών Θέσεων

 

Τμήμα Β

 

Άρθρο 37: Διάκριση θέσεων και κατηγορίες

Άρθρο 38: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 39

 

Τμήμα Γ: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 

Άρθρο 40: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 41: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Άρθρο 42: Προϊστάμενοι Τμημάτων

 

Μέρος Τρίτο: Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46: Έναρξη ισχύος Οργανισμού

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-12-2010

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.