Προεδρικό διάταγμα 147/10 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Λευκάδας έχουν ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων στις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδας και Ιθάκης. Συνεργάζονται με τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχουν οδηγίες και κατευθύνσεις στα αντίστοιχα τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.

 

2. Στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα:

 

α. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

 

β. Τμήμα Εργαστηρίων

 

γ. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

 

3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των περιφερειακών ενοτήτων κατανέμονται στα υπαγόμενα σ' αυτές τμήματα, ως εξής:

 

α. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων που κατ' αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

 

β. Στο Τμήμα Εργαστηρίων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στον έλεγχο τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων που κατ' αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

 

γ. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, καθώς και στην άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

4. Συστήνεται Γραφείο Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης με έδρα την Ιθάκη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, ως αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.