Προεδρικό διάταγμα 167/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Το τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και αποτελείται από:

 

α) Δυο τεχνικούς υπαλλήλους της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας διπλωματούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και βαθμού που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης.

 

β) Ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α ή Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

γ) Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

δ) Ένα δικηγόρο της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

2.Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους της περίπτωσης (α) της προηγουμένης παραγράφου.

 

3.Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και βαθμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

4.Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Τεχνικής υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

5.Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δυο από τα μέλη του.

 

6.Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7.Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.

 

8.Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το Τεχνικό Συμβούλιο δεν γνωμοδοτεί σε θέματα αιτήσεων θεραπείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.