Προεδρικό διάταγμα 16/8/85 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Πολεοδομική Μελέτη εγκρίνεται κατά τους ορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 1337/1983.

 

2. Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος. Για την εισφορά σε γη και την Εισφορά σε χρήμα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος διατάγματος. Για τις περιπτώσεις Ζωνών Αστικού Αναδασμού και Ενεργού Πολεοδομίας εφαρμόζονται επίσης αντίστοιχα και οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος.

 

3. Η Πολεοδομική Μελέτη είναι δυνατό να αναφέρεται στο σύνολο της περιοχής, μελέτης ή και σε τμήμα της το οποίο πάντως πρέπει να αποτελεί ενότητα κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν προβλέπονται υπερβολικές καθυστερήσεις για τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος ολόκληρης της ενότητας με την επιφύλαξη της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του διατάγματος αυτού για τις διαμορφωμένες περιοχές δεύτερης κατοικίας όπου τούτο δεν απαιτείται, κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι δυνατόν να γίνει η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης σε τμήμα ενότητας. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η σύνταξη πολεοδομικής προμελέτης σε ολόκληρη τη συγκεκριμένη ενότητα. Η πολεοδομική προμελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Για τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 5 του νόμου 1337/1983.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.