Προεδρικό διάταγμα 16/8/93b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιπλέον για όλες τις ζώνες ισχύουν τα παρακάτω:

 

α) Χρήσεις που υπήρχαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος επιτρέπεται να συνεχίσουν τα λειτουργούν, εφόσον διαθέτουν νόμιμη άδεια και κατάλληλο για αυτές χώρο, όπως ορίζουν οι σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις και δεν αποτελούν πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία.

 

β) Ειδικότερα διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά η λειτουργία οποιασδήποτε χρήσης, που άσχετα από το είδος της, το μέγεθός της, την ονομασία της, αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον και ιδιαίτερα τη νύχτα. Η απαγόρευση επιβάλλεται σε περίπτωση οποιασδήποτε όχλησης της κατοικίας ανεξάρτητα αν αυτή προκαλείται από τις εγκαταστάσεις των χώρων ή το προσωπικό ή την πελατεία (μεγάφωνα, μικρόφωνα, ενισχυτές, μουσικά συγκροτήματα, προσέλευση ή αποχώρηση πελατών, κυκλοφοριακά προβλήματα, σκουπίδια) με την διαδικασία της παραγράφου ζ.

 

γ) Απαγορεύεται η κάθε είδους χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε ανοικτούς ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.

 

δ) Απαγορεύεται η χρήση και η κατάληψη (τραπέζια, καρέκλες, προθήκες) των πεζοδρόμων - πεζοδρομίων και δρόμων για την υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής, για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και πεζών. Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πεζοδρόμων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δήμου και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ε) Επαγγελματική στέγη μικρής επιφάνειας (το πολύ 50 m2) που βρίσκεται σε όροφο στον οποίο με τον παρόν διάταγμα επιβάλλεται η χρήση της κατοικίας και αποτελεί μοναδική ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου στον όροφο, είναι δυνατόν μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για επαγγελματική στέγη με την προϋπόθεση ότι δεν οχλεί την κατοικία.

 

στ) Σε χώρο που απαγορεύεται από το παρόν διάταγμα η σχετική χρήση, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης εφόσον πληρούνται οι ειδικές για την εγκατάσταση της χρήσης διατάξεις και κατά την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος είχε εκδοθεί άδεια έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή είχε εκδοθεί άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου.

 

ζ) Το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του, όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις, ζητάει κατά περίπτωση ή κατά περιοχή στοιχεία προκειμένου να ελέγξει την νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος και το είδος της όχλησης και επιβάλλει όρους.

 

Εφόσον η όχληση αυτή αφορά ηχητική ή περιβαλλοντική ρύπανση, επιβάλλεται άμεση συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. Στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων, ορίζεται προθεσμία για την συμμόρφωση μετά από την διαπίστωση της οποίας επιτρέπεται η επανάληψη της λειτουργίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του Δήμου αποφασίζει για το άμεσο κλείσιμο της οχλούσας επιχείρησης.

 

η) Επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως του Δήμου η εφάπαξ μεταβίβαση χρήσεων σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης, θανάτου έστω και εάν απαγορεύεται η χρήση αυτή με το παρόν διάταγμα, εφόσον η λειτουργία είναι με νόμιμη άδεια.

 

θ) Στις περιπτώσεις καταστρατήγησης ή παραβίασης επιτρεπομένων χρήσεων επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με την 44242/2361/1989 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 380/Β/1989) και την Υπουργική απόφαση που εκδίδεται για την παραπάνω περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η νέα σφράγιση είναι οριστική.

 

ι) Στα διατηρητέα κτίρια της ζώνης Ι επιτρέπεται και η χρήση γραφείων.

 

ι)α) Στα πολιτιστικά κτίρια επιτρέπονται αποκλειστικά οι πολιτιστικές δραστηριότητες. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίησή τους σαν χαρτοπαιχτικές λέσχες, καταστήματα με ηλεκτρονικά παιχνίδια και κέντρα διασκέδασης (μπαρ).

 

ι)β) Απαγορεύεται στη ζώνη Ι η μετατροπή υφισταμένων κτιρίων με χρήση κατοικίας σε καταστήματα.

 

ι)γ) Οι χώροι που καταλαμβάνουν οι κινηματογράφοι ΒΟΞ, ΡΙΒΙΕΡΑ, καθορίζονται ως χρήση υπαίθριων κινηματογράφων. Ειδικότερα για το ΒΟΞ καθορίζεται η υπάρχουσα ταράτσα ως χρήση υπαίθριου κινηματογράφου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.